Економіка і організація малого бізнесу (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Лукашенко Т. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з питань організації та економіки діяльності в сфері малого підприємництва. Дисципліна покликана озброїти майбутніх фахівців комплексом необхідних знань та навиків, які дозволять їм стати успішними менеджерами/власниками  малих підприємств.

Дисципліна знайомить з теорію підприємництва та управлінської діяльності в малому бізнесі, технологією та формами організації малого підприємства, специфікою взаємовідносин суб’єктів малого бізнесу з інститутами ринкової інфраструктури, порядком та умовами їх оподаткування, процесами, функціями та організацією менеджменту на малому підприємстві, зокрема, сутністю та організацією фінансової та маркетингової діяльності суб’єктів малого бізнесу з врахуванням сфери підприємницької діяльності.

Освоївши курс, студенти набудуть навичок вибору успішної бізнес-ідеї, започаткування підприємницької діяльності,  обрання раціональної системи оподаткування, побудови взаємовідносин суб’єкта малого бізнесу з інститутами ринкової інфраструктури, оцінювання, планування та організації діяльності малого підприємства, пошуку та залучення джерел фінансування, дослідження ринку малого підприємства та побудови його маркетингової системи.

Рекомендована література

  1. Закон України від 22.03.2012 №4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва Україні» // [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
  2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики/З.С. Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. -302с.
  3. Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства: навч. посіб./ Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. – К. : Знання, 2013. — 446 с.
  4. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч.посіб./А.М. Виноградська. – К.: Кондор, 2007. -544с. //[Електронний ресурс]: Режим доступу: < http://studentinterbiz.at.ua
  5. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес: навч. посіб./Т.А.Говорушко, О.І. Тимченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200с.
  6. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб./Г.М. Захарчин. – К.: Знання, 2008. – 427с.
  7. Коваль З.О., Тивончук О.І. Підриємництво і менеджмент: навч. посіб. /З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: В-во «Львівської політехніки», 2009. – 172с.
  8. Фастовець, А. А. Фінанси малого бізнесу : навч. посібник / А.А.Фастовець, І.В.Фисун — Київ : Кондор, 2013. — 302 с.