Економіка підприємства (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Лисий І. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31с
ЕКН-32с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення, узагальнення та систематизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного функціонування первинної ланки ринкової системи господарювання; систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю.

Цілі дисципліни передбачають вивчення існуючих складових економіки підприємства, їхніх особливостей, закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики організації роботи й управління підприємством в ринкових умовах.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2012. – 480с.
2. Губачова О. Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів. //Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 11. – С.42.
3. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.
4. Економіка підприємства: підручник / 3-а заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2019. – 816 с.
5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2016. – 588 с.
6. Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 107 с.

Додаткова література:
1. Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою. Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури. 2011. 240 С.
2. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. // за редакцією Апопія В. В. Київ. Центр учбової літератури. 2019. 632 с.
3. Основи організації бізнесу: навч. посіб./ за заг. ред. А. М. Мельникова. Київ. «Центр учбової літератури». 2013. 200 С.
4. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. Навчальний посібник. Київ. Каравела. 2015. 400 С.
5. Торговельне підприємництво: навчально-методичний посібник / Н. Л. Савицька, І. Ю. Мелушова, А. В. Красноусов, К. С. Олініченко. – Харків. Видавництво Іванченка І. С. 2017. 214 С.

Силабус:

Завантажити силабус