Економіко-математичні методи і моделі (075 Маркетинг)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Дацко М. В.ЕКН-21с, ЕКн-22с, ЕКн-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКН-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКн-22сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКн-23сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Курс “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні, забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань  у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • концептуальні засади, принципи і підходи до побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей;
 • основні класи оптимізаційних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
 • основні методи розв’язування оптимізаційних задач.

вміти:

 • визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування оптимізаційних задач;
 • здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;
 • проводити аналіз оптимальних планів задач математичного програмування з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

Рекомендована література

Основна

 1. Вітлінський В.В. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація : навч. посібник [Електронний ресурс] / Вітлінський В. В., Терещенко Т. О., Савіна С. С. К. : КНЕУ, 2016. 303 с. ISBN 978-966-926-108-3
 2. Дацко М. В. Карбовник М.М. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2009. 285 с.
 3. Дацко М.В., Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 116 с.
 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. Львів: Магнолія плюс, 2004. 549 с.
 5. Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навчально-практичний посібник / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра. X.: Вид. ХНЄУ, 2014. 412 с.
 6. Taha H.A. Operations Research: An Introduction (10th Edition) :Pearson Education Ltd., 2017. 848 p.

Допоміжна

 1. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум: навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2009. 160 с.
 2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 408 с.
 3. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
 4. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 5. Економічна кібернетика: підручник / за ред. В.М. Геєця. Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток‖, 2005. 506 с.
 6. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: навч. посіб. / С.К.Рамазанов та ін. Луганськ : СПД Резніков В.С., 2010. 311 с.
 7. Кузьмін О. Є., Новаківський І. І. Економіко-математичні методи і моделі у науково-дослідних роботах. Навчальний посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 284 с.
 8. Наконечний С.І., Савіна С.І. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 452с.
 9. Ржевський С.В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. Київ: Академвидав, 2006. 560 с.
 10. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Харків: Гриф. 2002. 580 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус