Електронна комерція (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Опис курсу

Мета: придбання студентами основних теоретичних знань та практичних навиків створення проектів електронної комерції

Предмет: процеси електронної комерції

Основні завдання вивчення дисципліни: набуття знань про поняття електронної комерції; способи ведення електронної комерції; системи платежів для електронної комерції; засоби захисту інформації в Internet; а також оволодiння практичними навиками розроблення іnternet–проектів електронної комерції.

Рекомендована література

 1. Белз О. Електронна комерція. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / О. Белз – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
 2. Белз О. Ефективність інтернет-реклами в Україні / О. Белз // Сучасні щляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів,26-27травня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. –Ч. 2– С. 96-99.
 3. Белз О. Збірник тестових завдань з курсу «Електронна комерція» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 4. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електронна комерція» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 5. Дёмина А.В. Электронный бизнес: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», и магистров направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» / А. В. Дёмина – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с.
 6. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник. / За наук. ред. Н.В. Морзе. – ІваноФранківськ : «Лілея НВ» – 2015. – 264 с.
 7. Меджибовская Н. С. Электронный бизнес : компендиум и практикум : учебное пособие / Н. С. Меджибовская, Одесский национальный экономический университет . – Одесса : Издательско-полиграфический дом ВМВ, : ОНЭУ, 2013 . – 196 с.
 8. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с
 9. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с.
 10. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. / О. І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 11. Яковлев, А. А. Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки. — 5-е изд., перераб. и доп. / А. А. Яковлев, В. Г. Ткачев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 352 с.