Фінансовий менеджмент (ЕкФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Микуляк О. В.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Микуляк О. В.
ЕКФМ-52сдоцент Рубаха М. В.
ЕКДМ-51сдоцент Рубаха М. В.

Опис курсу

Мета: надання знань з організації та управління фінансовими ресурсами підприємства.

Завдання: визначення сутності фінансового менеджменту і системи методологічного та інформаційного забезпечення фінансового управління на підприємстві; вивчення особливостей управління грошовими потоками підприємства; засвоєння методологічних основ визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках; формування знань про інструменти управління прибутком на підприємстві; ознайомлення з процедурою управління оборотними і необоротними активами підприємства; оцінка вартості і структури капіталу підприємства; висвітлення методів управління інвестиціями та фінансовими ризиками у господарській діяльності; оволодіння навичками зі складання стратегічних і поточних фінансових планів діяльності підприємства; аналіз та застосування основних інструментів антикризового фінансового управління підприємством.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою фінансового управління на підприємстві;

вміти: оперувати різними методами і прийомами аналізу сучасних проблем фінансово-господарської діяльності підприємств та знаходити шляхи їхнього вирішення.

Рекомендована література

  1. Бланк И. С. Основы финансового менеджмента / И. С. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 478 с.
  2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту : [пер. з англ.] / Є. Брігхем – К.: Молодь, 1999. – 1000 с.
  3. У. Кяран. Ключевые показатели менеджмента: полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / Пер. с англ. О. В. Чумаченко. – К.: Companion Group, 2006. – 400 с.
  4. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту : [навч. посібник] / Є. Г. Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238 с.
  5. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В. П. Савчук. – К.: Издательский дом “Максимум”, 2006. – 884 с.
  6. Финансовый менеджмент: Теория и практика : [учебник] / [под ред. Е. С. Стояновой] – 5 изд. (перераб. и доп.). – М.: Перспектива, 2002. – 560 с.
  7. Фінанси в трансформаційній економіці України : [навч. посібник] / [за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 614 с.
  8. Фінансовий менеджмент : [підручник] / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
  9. Фінансовий менеджмент : [навч. посібник] / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с.
  10. Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Хорн, Д. Вахович. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 674 с.