Фінансовий моніторинг

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Яворська Т. В.ЕКУМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКУМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: формування базових знань з організації моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через банківську та парабанківську систему України, усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що стримують розвиток банківництва, забезпечення економічної безпеки держави.

Завдання: вивчення сутності, теоретичних засад та методологічних основ, еволюції та моделей організації моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через банківську та парабанківську систему; ролі Національного банку в організації моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через банківську систему; форм і методів моніторингу фінансових операцій у банківському та парабанківському секторах; досвіду забезпечення моніторингу фінансових операцій у країнах світу; проблематики моніторингу фінансових операцій в Україні.

Результати навчання:

 

знати: теоретичні засади, еволюція та моделі організації фінансового моніторингу; роль центрального банку в організації фінансового моніторингу у фінансовому секторі; форми і методи фінансового моніторингу у банківському та парабанківському секторах; досвід забезпечення фінансового моніторингу у країнах світу; проблематику фінансового моніторингу в Україні.

вміти: об’єктивно та професійно проводити організацію фінансового моніторингу у банківському та парабанківському секторі і діяльністю банківських (фінансових) установ; уміти працювати із нормативно-правовими положеннями з питань фінансового моніторингу; об’єктивно оцінювати дотримання фінансовими установами вимог до їхньої діяльності; виявляти порушення вимог законодавства фінансовими установами; визначити заходи, що застосовуються до фінансових установ, які порушують законодавчі вимоги до їхньої діяльності.

Рекомендована література

 1. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління Національного банку України від 14. 05. 2003 р. №189.
 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму : Закон України від 01. 12. 2005 р. №3163-ІV.
 3. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / за заг. ред. О. М. Бережного. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с.
 4. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.
 5. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення) : монографія / В. І. Антипов. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – С.525-723.
 6. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань: Настольна книга з питань банківської та підприємницької економічної безпеки / В. М. Попович. – К., 1995. – 325с.
 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
 8. Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 р. № 102 [Електронний ресурс] / Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0600-11
 9. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9.03.2011 р. №190-р [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-2011-р
 10. Директива Європейського парламенту та Ради 2005/60 ЄС “Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_774
 11. Insurance Core Principles, standards, Guidance and Assessment metodologe [Електронний ресурс] / International Association of Insurance Supervisors. – – Режим доступу до ресурсу : http: //www. Iaisweb.org/_temp/Unsurance_Core_Principles_Standards_Guidance_and_Asssment_Methodology_October_2011.pdf
 12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу : http: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
 13. Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.04.2011 р. № 185 [Електронний ресурс] / Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0564-11