Фінансовий облік 1

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В., доцент Москаль Н. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В., доцент Нашкерська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Опис_ФО1

Оцінювання студентів здійснюється за отриманими результатами на письмовому комбінованому екзамені, письмових модулях на базі e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams, а також проводиться поточне оцінювання за активність на практичних заняттях, за виконані лабораторні роботиі за виконання самостійних робіт за темами курсу.

За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали:

20 балів за виконання практичних задач та тестових завдань, участь у дискусійному обговоренні під час практичних занять;

20 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1  – 10 балів, МК 2 – 10 балів), проводиться з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams;

10 балів за виконання лабораторних робіт;

Всього поточне оцінювання – 50 балів.

Письмовий іспит з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams – 50 балів.

Всього 100 балів.

Рекомендована література

Література_ФО1.doc

Рекомендована література

 Основна література:

 

 1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 356 с.
 2. Бабіч В. В., Сагова С.В. Фінансовий облік: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 282 с.
 3. Верига Ю., Гладченко Т., Орищенко М. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 438 с.
 4. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 503 с.
 5. Сук Л.К., Сук П.Л. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: Знання, 2015.-647 с.
 6. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України від 29.12.2021 №148/ НБУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text.
 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 10. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text.
 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: https://www.rada.gov.ua.

Додаткова література:

 1. Канцір І. А., Старко І.Є, Антонійчук М.М. Фінансовий облік: теоретичні та прикладні аспекти: навч. Посібник. Львів. техн.-екон. коледж, Нац. ун-т Львів. політехніка. Львів : Растр-7, 2017. 292 с.
 2. Карпенко В. В., Успаленко В.І. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. Харків : Лідер, 2016. 609 с.
 3. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік : підручник. Терноп. нац. екон. ун-т. 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 450 с.
 4. Кузнецова С. О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник Х.: Лідер. 2016. 318 с.
 5. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 464 с.
 6. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 14-21.
 7. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 426 с.
 8. Огійчук М. Ф. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2011. 1042 с.
 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-ме видання. Київ: Алерта, 2016. 982 с.
 10. Фартушняк О. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 408 с.
 11. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. 5-те вид. Львів: Львівська політехніка, 2019. 404 с.
 12. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник Є.Ю. Шара. К.: ЦУЛ, 2011. 422 с.

Періодичні видання:

«Все про бухгалтерський облік»

«Податки і бухгалтерський облік»

«Баланс»

«Дебет-Кредит»

«Інтерактивна бухгалтерія»

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. URL: https://www.journals.elsevier.com/journalofinternationalaccountingauditingandtaxation.

 Інтернет-ресурси:

Сайт Верховної ради України –

https://zakon.rada.gov.ua, сайт Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua, сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua, електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua, сайт газети «Все про бухгалтерський облік» – www.vobu.com.ua, сайт газети «Дебет-Кредит» – www.dtkt.com.ua, сайт консультацій для бухгалтерів і аудиторів Бухгалтер911 – https://buhgalter911.com.

 

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3282

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча навчальна програма курсу Фінансовий облік 1

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу Фінансовий облік 1

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус