Фінанси (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Тесля С. М.ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКю-11сдоцент Тесля С. М.

Опис курсу

Дисципліна “Фінанси” спрямована на формування у студентів комплексного розуміння фінансових процесів та механізмів, що забезпечують ефективне управління фінансовими ресурсами на різних рівнях господарювання. В ході вивчення курсу студенти ознайомлюються з основними концепціями та принципами фінансів, вивчають структуру та функції фінансової системи, включаючи фінансові ринки та інститути. Студенти отримують практичні навички управління фінансовими ресурсами, здобувають необхідні знання та навички для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і забезпечення стабільного розвитку підприємств та організацій.

Цілі дисципліни:

 • вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної категорії, а також сутності та змісту фінансової політики держави, її ролі у формуванні й розвитку ринкових відносин, методів та інструментів її реалізації.
 • визначення необхідності та різновидів заходів, спрямованих на удосконалення вітчизняної фінансової системи в умовах розвитку ринкових форм господарювання.

Рекомендована література

Законодавчі й нормативні акти

 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, №18, №19-20, № 21-22.
 4. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Закони України // Відомості Верховної ради України або Офіційний вісник України.
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 49-51, ст.376
 6. Про страхування : Закон України від 18листопада 2021 року № 1909-IX URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2473-19#Text.
 7. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1491296480899025#Text

Основна література:

 1. Фінанси. Підручник: 2-ге вид., доп. та перероб./І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого, Київ: 2023. 716с.
 2. Фінанси: Навч. посіб. /А.С. Глущенко/, Львів «Магнолія 2006», 2014, – 440с.
 3. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018.–262 с.
 4. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
 5. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 420 с.
 6. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] Київ : Каравела, 2019. 512с.

Додаткова:

 1. Коваленко В. М. Фінансова система України : теорія, методологія, практика. Монографія / В. М. Коваленко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 360 с.
 2. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент [навчальний посібник]/ А.І. Крисоватий, А. Я. Кізима – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304с.
 3. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 4. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько. — 3-те вид., стер. — К. : Знання, 2015. — 535 с.
 5. Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Верховної ради України – Режим доступу: http:// rada.gov.ua;
 2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – Режим доступу: http:// ukrstat.gov.ua.
 3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua;
 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk
 5. Офіційний сайт Державної податкової служби України – Режим доступу: https://www.tax.gov.ua/ ;
 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/

Матеріали

Методичні вказівки до курсу  “Фінанси”

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус 2023

Завантажити силабус