«Формування товарних брендів»

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Захарчин Р. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Про економічний потенціал країни та її конкурентно-спроможність на ринку товарів і послуг, про доцільність бізнесового партнерства вже віддавна судять на основі надійності, якості, безпечності її товарної продукції. При цьому беруть до уваги найкращі, найвідоміші, відповідно найдорожчі та найпрестижніші товари, які можна називати одним словом – бренди.

Метою дисципліни є роз’яснення суті, ролі і призначення брендів у підприємницькій діяльності, вивчення принципів і технологій створення брендів, впливу сучасних споживацьких трендів та основних чинників формування брендів, механізми їх просування на ринках, ознайомлення з основами експертного оцінювання їх якості.

На лекціях розглядаються головні підходи в плануванні та моделюванні бренду; можна ознайомитися з світовим досвідом аналітичної, креативної, інноваційної діяльності як по створенню, так і по управлінню брендом; опрацьовуються чинники формування товарних брендів з акцентом на вітчизняну продукцію, механізми її перетворення у брендову.

Практично-семінарські заняття проходять в інноваційних формах навчання. На цих заняттях практично відпрацьовуються технології розробки бренду, опановуються раціональні стратегії управління брендом; здійснюється аналіз бренду через призму формування лояльності, довіри, національних особливостей, досліджень індивідуальність бренду, його сегментування і позиціювання.

Дисципліна розрахована на широке коло майбутніх фахівців у сфері управління підприємствами, IT-сфери, економіки, правознавства, журналістики, менеджменту, маркетингу тощо.

Рекомендована література

Основна

 1. Струтинська І.В. Бренд-менеджмент: теорія і практика: навч. посібник. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с.
 2. Штовба О.В. Товарний брендинг в маркетинзі та комунікативному менеджменті: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2014. – 90 с.
 3. Гали Б. Brand: рождение имени. Энциклопедия: Пер. с француского. Москва: Этерна-Палимпсест, 2007.

Додаткова

 1. Аакер Д. Создание сильных брендов: Пер.с анг. – Изд. 2-е. М.: Изд. Дом Гребенникова, 2008.
 2. Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд – лидерство: новая концепция брендинга: Пер. с анг. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2013.
 3. Райс Э.,Траут Д. Позиционирование. Битва за узнаваемость: Пер. с анг. – СПб.: Питер, 2001.
 4. Эллвуд А. Основы брендинга: 100 приемов повышения ценности товарной марки: Пер. с анг.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
 5. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учебник. М.: Изд. Дом ГУВШЭ. 2006.
 6. Гусева О.В. Брэндинг: учебн. пособие. СПб.: Изд–во СПбГУЭФ, 2001.
 7. Капферер Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда: Пер с анг. М.: Вершина, 2007.
 8. Келлер К.Л. Стратегический бренд – менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом: Пер с англ. Изд. 2-е. М.: Вильямс, 2005.
 9. Ле Пла Ф.Дж., Паркер Л.М. Интегрированный брендинг: Пер. с анг. СПб.:Нева, М.: ОЛМА-Пресс, 2003.
 10. Овчинникова О.Г. Ребрендинг. М.: Альфа – Пресс, 2007.
 11. Пашутин С.Б. Как создать национальный бренд: практ. пособие. М.: КноРус, 2007.
 12. Перция В.М., Мамлеева Л.В. Анатомия бренда. М.: Вершина, 2017

Матеріали

anot. Формування товарних брендів