Гроші і банківництво (Екю)

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ArrayЕКю-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКю-31с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів знань з теорії грошей та банківництва, грошових інструментів, банківських продуктів, специфіки побудови національної грошової та банківської систем. Основними завданнями вивчення дисципліни є: осмислення концептуальних положень функціонування грошових систем та грошових ринків; набуття вмінь оцінювати рівень і складність інструментів грошово-кредитного регулювання; ознайомлення з діяльністю банківських інститутів.

Результати навчання:

знати:
– сутність та походження грошей, їхні види і форми;
– структуру грошового ринку та чинники, що впливають на рівновагу на ньому;
– типи та види грошових систем та їх елементи;
– механізми проведення грошових реформ;
– спільні та відмінні риси між центральними та комерційними банками;
– порядок створення та організаційну структуру банку;
– порядок формування банківських ресурсів;
– сутність, форми та види банківського кредиту.
– організацію здійснення валютних операцій, операцій з цінними паперами;
– порядок проведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку тощо.

вміти:
– розраховувати грошовий мультиплікатор;
– визначати причини виникнення інфляції та її рівень;
– відкривати рахунки у банках;
– визначати проценти за депозитами та кредитами тощо.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с.
 2. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 с.
 3. Банківські операції: [Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.] / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; (За заг. ред. А. М. Мороза). – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 4. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 5. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Видання 3-тє, перероблене та доповнене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с.

Допоміжна:

 1. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник. К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 483 с.
 2. Владичин У.В. Банківське кредитування: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – К. : Атіка – Р., 2008. – 648 с.
 3. Гальчинський Анатолій. Теорія грошей: Навч. посібник. – К. : В-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 411 с.
 4. Гроші і кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 5. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. / М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М.Лазаренко та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.
 6. Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Дакар, К.: Вира-Р, 2003. – 528 с.
 7. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: «Знання», 2007. – 422 с.
 8. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 9. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 р. // www.rada.gov.ua
 10. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 р. № 2473-VІІІ.
 11. Закон України “Про депозитарну систему України” № 5178-VІ від 6 липня 2012 р.
 12. Закон України “Про Національний банк України” № 679-ХIV від 20 травня 1999 р. // rada.gov.ua
 13. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23 лютого 2012 р. № 4452-VІ.
 14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004.
 15. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 103 від 25.09.2018.
 16. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 320 від 16.08.2006.
 17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003.
 18. Кравець В. М., Кравець О. В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В. І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 470 с.
 19. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 118 с.
 20. Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн: підручник. – К., Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.
 21. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2004. – 372 с.
 22. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ № 148 від 29.12.2017.
 23. Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затверджене постановою Правління НБУ № 615 від 17.02015.
 24. Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затверджене постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019.
 25. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління НБУ № 705 від 05.11.2014.
 26. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 508 від 16.12.2002.
 27. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003.
 28. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затверджене постановою Правління НБУ № 1 від 02.01.2019.
 29. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 160 с.
 30. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 340 с.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.