“Ідентифікація та фальсифікація товарів” (спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Озимок Г. В.ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКп-34сдоцент Озимок Г. В.

Опис курсу

Курс орієнтований на формування в учасників навчального процесу необхідних знань з теорії та практики ідентифікації та фальсифікації товарів для того, щоб розвинути у майбутніх бакалаврів відповідні систематизовані уявлення, теоретичні основи та практичні уміння, які б забезпечували здатність адекватно і ефективно використовувати одержані навики під час роботи за фахом.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с.
 2. Сучасні методи ідентифікації та визначення фальсифікованих товарів [Електронний ресурс] / А. А. Дубініна, Т. М. Попова. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 3. Назаренко Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс. Навч. посібник – К. «Центр учбової літератури», 2019. – 250 с.
 4. Методи визначення фальсифікації товарів/ А.А. Дубініна, І. Ф. Овічіннікова, С. О. Дубініна та інші. – К.: Професіонал, 2010. – 272 с.
 5. Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум / А. А. Дубініна, Т. М. Летута, С. О. Дубініна, І. Ф. Овічіннікова. – К. : Видавничий дім «Професіонал», – 336 с.
 6. Полікарпов І. С., Закусілов А. П. Ідентифікація товарів підруч.– К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с.
 7. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. посібник – К.: ЦНЛ, 2006. – 192с.
 8. Дубініна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубініна С.О. та ін. Методи визначення фальсифікації товарів: підр. для студ. ВНЗ. – К.: Видавничий дім «Професіонал», ЦУЛ, 2010. – 271 с.
 9. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 240 с.

Додаткова література:

 1. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування: Маркування об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів ЕАN на продукцію: ДСТУ 3356-96. – [Введено 1997-01-01]. – К. : Держстандарт України, – 12 с.
 2. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України № 1393-XIV редакція від 12.2017 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал Верховна Рада України. Нормативно-правова база України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України № 3689-XII редакція від 21.05.2015 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал Верховна Рада України. Нормативно-правова база України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України № 2809-IV редакція від 06.09.2005 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал Верховна Рада України. Нормативно-правова база України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Матеріали

Мультимедійний проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення, матеріальна база лабораторії товарознавчих досліджень

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус