Інформаційна безпека (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційна безпека” є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня культури з інформаційної безпеки; набуття практичних навичок з основ застосування сучасних методів забезпечення захисту інформації в комп’ютерних системах, починаючи з криптографічних методів захисту інформації; формуванні у студентів розуміння основ інформаційної безпеки, вміння застосовувати криптографічні методи шифрування, використовувати методи шифрування інформації для передачі у мережі; навичок використання парольних захищенні системи, управління доступом різними методами; ознайомлення студентів з актуальними питаннями впливу комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку комп’ютерних систем та методам протидії цьому, захисту мережевої інформації.

Завданням вивчення дисципліни “ Інформаційна безпека ” є отримання базових знань про принципи протидії спробам несанкціонованого доступу до інформації з боку сторонніх осіб.

 

Результати навчання:

 

 • знати:
 • збирати, систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування системи захисту інформації;
 • розробляти математичні моделі розвитку організаційної системи та процесів її діяльності в умовах мінливого ринкового середовища на засадах інформаційної динаміки;
 • розуміти філософські засади науки, застосовувати методологію наукових досліджень галузі комп’ютерних наук для дослідження організаційних структур і процесів в економіці та підприємництві;
 • реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтова­них інтерфейсів доступу до інформаційних ресурсів організації, пошукових машин і систем контент-аналізу, засобів Business Intelligence та оцінювати достовірність інформаційного пошуку;
 • алгоритмізувати процедури аналітичного опрацювання інформації та методів інтелектуального аналізу даних;
 • інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних систем та їх складових у контексті завдань впровадження системи захисту інформації у контур управління організацією;
 • вміти:
 • оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження системи захисту інформації у контур управління організаційною системою;
 • застосовувати міжнародні стандарти та нормативно-правові акти і закони України у процесі інформаційно-аналітичної діяльності в економіці і підприємництві;
 • розробляти моделі оцінювання ефективності методів інформаційного моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища;
 • досліджувати ефективність методів, систем і технологій захисту інформації;
 • проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі сховища даних за допомогою CASE-інструментарію у се­редовищі аналітичних серверів (OLAP-серверів) та інтелектуальних систем захисту інформації;
 • оцінювати і вибирати окремі технічні та програмні засоби реалізації технологічного процесу захисту інформації;
 • тестувати систему захисту інформації та її компонент на підставі вимог замовника та оцінювати якість їх реалізації на підставі результатів тестування із застосуванням спеціальних метрик;
 • проектувати користувацький (графічний та/або командний) інтерфейс для системи захисту інформації на підставі існуючої системи документообігу організації з урахуванням її перспективного образу, розробляти інструкції користувачу на підставі спроектованого користувацького інтерфейсу;
 • реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтова­них інтерфейсів, засобів Business Intelligence OLAP-сер­верів;
 • інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних систем та їх складових у контексті завдань впровадження системи у контур управління організації;
 • розробляти типові інформаційно-аналітичні документи на основі, довідки, аналітичні звіти з використан­ням спеціалізованих програмних продуктів та засобів Business Intelligence;
 • організовувати захист та санкціонований доступ інформаційних ресурсів організації.