Інформаційні системи і технології у маркетингу

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Вишневська С. М.ЕКН-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКН-41сВишневська С. М.

Опис курсу

Інформація про курс: Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні фахові знання в галузі інформаційних систем (ІС) та інформаційних технологій (ІТ) для обробки маркетингової інформації з застосуванням сучасних програмно-технологічних засобів розв’язання маркетингових завдань. Інформаційні системи та технології у маркетингу як навчальна дисципліна займається розробкою і практичним застосуванням найбільш ефективних форм побудови організаційних систем в сфері маркетингу.
Тому в курсі представлені основні цілісні знання про організацію діяльності інформаційних систем та технологій у сфері маркетингу, як основної складової системи розвитку сфери торгівлі.
Також представлено пріоритетні ролі, використовуючи сучасні підходи та напрацювання різних галузей наук, формування ефективної системи мотивації для успішної та ефективної реалізації поставлених завдань. Акценти зроблено на вивченні навчальної дисципліни, а саме оволодіння студентами компетентностями аналізувати і використовувати інформаційні ресурси для технології формування і ведення якісної сфери обміну товарів та послуг.
Мета та цілі курсу:Мета дисципліни сформувати у студентів розуміння і бачення процесів, що відбуваються в інформаційних системах, а також надати теоретичні та практичні знання, які необхідні для удосконалення управління маркетинговою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, на основі використання сучасних програмно-технологічних засобів розв’язання маркетингових завдань.
Задля досягнення посталеної мети визначено наступні цілі:
– визначення сутності маркетингу та його основні завдання на підприємстві;
– поглиблення знання в галузі організації та функціонування інформаційних систем у маркетингу;
– вивчення способів організації маркетингу в Internet;
– вивчення відповідних теорій, функцій та методів маркетингового дослідження;
– визначення стратегії розвитку та контроль ефективності маркетингових зусиль.
Тривалість та опис курсу: 90 год., 42 годин аудиторних занять. З них __14_ годин лекцій, __28__ годин лабораторних занять та __48__ годин самостійної роботи

Рекомендована література

Основна:
1. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процеси [Текст]: навчальний посібник / О. М. Томашевський та ін. До.: ЦУЛ, 2012. 296 с.
2. Клімушин П. С., Орлов О.В., Серенок А. О. Інформаційні системи та технології в економіці: навч. посіб. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 448 с.
3. Кравець Р.Б., Сєри Ю.О., Марковець О.В. Інформаційні технології организации бизнеса: навчальний посібник. Міністерство освіти и науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів: Львівська політехніка, 2013. 228 с.
4. Плескач В.Л., Затонацька Т. Г.Інформаційні системи и технології на підприємствах: підручник. К. : Знання, 2011. 718 с.
5. Ушакова І.О., Плеханова Г.О. Інформаційні системи та технології на підприємстві : конспект лекцій. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 128 с.
Додаткова:
1. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція : підручник К. : Знання, 2007. 535 с.
2. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч. посібн. К.: КНЕУ, 2003. 352 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус