Інформаційні технології організації бізнесу (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент Штанько В. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології організації бізнесу ” є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та прак­тичними навичками застосування сучасних технологій організації бізнесу на фірмі не залежно від її масштабів та галузі діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології організації бізнесу»  є здобуття студентами знань для виконання таких робіт:

– визначення центрів (локусів) розроблення та прийняття рішень у менеджменті сучасної великої фірми (корпорації);

– дослідження типів рішень, які належить розробляти у визначених центрах;

– вибір серед існуючих або створення нових підходів, методів і моделей розроблення рішень;

– доведення рішень до виконавців, контроль, аналіз виконання та удосконалення розроблення рішень;

– визначення необхідних для розроблення рішень ресурсів.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни: лабораторний практикум проводиться у комп’ютерних класах економічного факультету з використанням відповідних наявних програмних засобів:

– EXCEL;

– 1С Підприємство та ін.

Результати навчання:

  • знати:

– розуміти професійну українську та англійську термінологію з питань, що вивчаються з даної дисципліни;

–  значення інформаційних технологій у організації бізнесу;

–  методи аналізу інформаційних потреб бізнсу на різних його етапах;

–  вибір серед існуючих або створення нових підходів, методів і моделей використання інформаційних технологій  організації бізнесу ;

–  форми впровадження та експлуатації інформаційних систем організації бізнесу;

–  визначення необхідних для організації бізнесу інформаційних ресурсів;

  • вміти:

– обирати та використовувати відповідні методи ком­п’ютерних наук, інформаційні технології та інформаційно-ана­літичні системи для обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів на фірмі;

– використовувати професійно-профільні знання та вміння у галузі економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку організаційних систем та ринків товарів і послуг в умовах мінливого ринкового середовища;

– знати та розуміти нормативно-правові матеріали у сфері інформаційних технологій в організації бізнесу;

–  проводити дослідження у сфері інформаційних техно­логій та інформаційно-аналітичної діяльності, орієнтованих на організацію бізнесу;

– здійснювати інформаційне моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища;

– опановувати і застосовувати на практиці методи оброблення інформації щодо функціонування бізнесу, включаючи їх автоматизацію з використанням існуючих стандартів, бібліотек методів та інформаційних систем;

– організовувати виконання проектів з реінжинірингу бізнес-процесів, консалтингу та інформатизації організаційних структур на засадах методології управління проектами в умовах мінливого ринкового середовища;

– здійснювати адміністрування комп’ютерних інформаційних ресурсів для реалізації бізнес-процесів;

– організовувати захист інформаційних ресурсів бізнесу та протидію інформаційним атакам на нього;

– здійснювати інноваційну діяльність у сфері інформаційних технологій  організації бізнесу;

– володіти базовою англомовною термінологією у  галузі інформаційних технологій організації бізнесу.