Інформатика (051 “Економіка”, спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Прийма С. С.ЕКт-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКт-11сдоцент Штанько В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКт-11с

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач у процесі навчання та роботи за фахом.

Предмет: вивчення процесів перетворення інформації за допомогою комп’ютерів та їх взаємодії з середовищем застосування.

Завданням вивчення дисципліни «Інформатика» є теоретична та практична підготовка студентів до ефективного застосування інформаційних технологій для вирішення фахових задач за допомогою інтегрованого пакета прикладних програм Microsoft Office.

Рекомендована література

  1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2014. – 592 с.
  2. Козловський, А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів: рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
  3. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015.
  4. Інформатика ІІ : навчальний посібник / В. П. Бурдаєв, С. В. Кузьменко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків : Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.
  5. Вибрані розділи з дисципліни «Інформатика». Частина перша / Б. Мельник – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
  6. Основи алгоритмізації: Тексти лекцій. / О. Завада – Львів: Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
  7. Microsoft Excel 2010. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / Прийма С. – Л., 2015. – 68 с.
  8. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О. Завада, С. Прийма – Львів: Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 64 с.