Інформатика (051 “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Прийма С. С.ЕКк-11с, ЕКк-12с
232доцент Прийма С. С.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКк-11сдоцент Голубник О. Р., Міщук Н. В.
ЕКк-12сдоцент Прийма С. С., Міщук Н. В.
248ЕКк-11сМіщук Н. В., Міщук Н. В.
ЕКк-12сМіщук Н. В., доцент Голубник О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКк-11сМіщук Н. В.
ЕКк-12сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач у процесі навчання та роботи за фахом.

Предмет: вивчення процесів перетворення інформації за допомогою комп’ютерів та їх взаємодії з середовищем застосування.

Завданням вивчення дисципліни «Інформатика» є теоретична та практична підготовка студентів до ефективного застосування інформаційних технологій для вирішення фахових задач за допомогою інтегрованого пакета прикладних програм Microsoft Office та мови Visual Basic for Application.

Рекомендована література

  1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2014. – 592 с.
  2. Козловський, А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів: рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
  3. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник / У.Б. Ярка, Т.М. Білущак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015.
  4. Інформатика ІІ : навчальний посібник / В.П. Бурдаєв, С.В. Кузьменко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків : Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.
  5. Вибрані розділи з дисципліни «Інформатика». Частина перша / Б. Мельник – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
  6. Основи алгоритмізації: Тексти лекцій. / О. Завада – Л. : Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
  7. Microsoft Excel 2010. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / Прийма С. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
  8. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О. Завада, С. Прийма – Л. : Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 64 с.