Інформатика (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ЕКо-11с, ЕКо-12с, ЕКо-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКо-11сдоцент Штанько В. М.
ЕКо-12сдоцент Штанько В. М., Когут М. П.
ЕКо-13сдоцент Штанько В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКо-11с
ЕКо-12с
ЕКо-13сдоцент Штанько В. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформатика» є вивчення основ інформатики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем, практичне освоєння сучасних  інформаційних технологій, використання програмних засобів для розв’язування прикладних задач.

Предметом навчальної дисципліни «Інформатика» є засоби та методи ефективного аналізу та опрацювання інформації.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • освоєння теоретичних понять інформатики;
 • вивчення основ архітектури персональних комп’ютерів, побудови комп’ютерних мереж;
 • формування умінь вибирати та використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування економічних завдань;
 • оволодіння методами алгоритмізації обчислювальних процесів та засобами розробки прикладних програм мовою Visual Basic.
 • набуття практичних навичок використання пакету Microsoft Office з метою підготовки текстових документів, формування та аналізу електронних таблиць, створення і супроводження баз даних.

Рекомендована література

 1. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : Підручник / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М.Горлач та ін.. – К. : Каравела, 2003.
 2. Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець ; Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 563 с. : іл..
 3. Економічна інформатика : підручник / [М. В. Макарова … [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479 с. : іл..
 4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : посібник / В. В. Браткевич … [та ін.] ; за ред. О. І. Пушкаря. – К. : Вид. центр “Академія”, 2001. – 694 c. – (Альма-матер) : рис., табл..
 5. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. ; за ред. М. В. Макарової. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2008. – 667 с.
 6. Мельник Б. Вибрані розділи з дисципліни «Інформатика». Частина перша / Б. Мельник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012.
 7. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика» для студентів першого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / [С. С. Прийма, Б. К. Мельник, Н. В. Міщук та ін..] . – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 148 c.
 8. Прийма С. С. Основи програмування мовою Visual Basic 6.0 (текст лекцій та лабораторний практикум з курсу «Інформатика і комп’ютерна техніка») / С. С. Прийма, Н. В. Міщук. – Л. : ЛНУ , 2005.
 9. Федунець А. Д. Економічна інформатика : підручник / А. Д. Федунець, Л. В. Рибакова. – Кіровоград : В. Ф. Лисенко, 2015. – 206 с. : іл..