Інформатика (072 “Фінанси, банківська справа та страхування” для Екф-11-12с)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ArrayЕКФ-11с, ЕКФ-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКФ-11сКогут М. П., Міщук Н. В.
ЕКФ-12сМіщук Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКФ-11сКогут М. П.
ЕКФ-12с

Опис курсу

Мета: формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач у практичній діяльності, отримання студентами знань у галузях інформатики, інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та інформаційних систем.

Предмет: система засобів автоматизації опрацювання та використання економічної інформації.

Основні завдання вивчення дисципліни:

1) формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

2) розвиток у студентів уміння самостійно організовувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати і систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

3) формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних задач щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Рекомендована література

  1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. : завт. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 592 с.
  2. Козловський А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю. М. Панчишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., – К. : Знання, 2012. – 463 с.
  3. Економічна інформатика : підручник / А. Д. Федунець, Л. В. Рибакова. – Кіровоград : В. Ф. Лисенко, 2015.
  4. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015.