Інноваційний розвиток підприємства

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Антонів В. Б.
1032доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Антонів В. Б.
1032ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» є надання знань з методології та інструментарію моделювання інноваційних процесів, які розвиваються в ринкових умовах.

Основним завдання курсу «Інноваційний розвиток підприємства» є вивчення основних принципів побудови, аналізу економіко-математичних моделей реальних інноваційних процесів та управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати: методологію та методи побудови економіко-математичних моделей інноваційної діяльності підприємства.

вміти: аналізувати основні принципи побудови, методи і моделі аналізу інноваційної діяльності підприємства та управління економічними об’єктами.

Рекомендована література

  1. Вовк В. М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388с.
  2. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
  3. ВовкВ.М. Моделювання фінансування інновацій у підприємництві / В.М. Вовк, С.С. Прийма, М.І. Комар // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / Под.ред В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х. : ИД «Інжек», 2013. – 664 с.
  4. ГриньовА.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / Гриньов А.В. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.
  5. Рекорд С. И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С.И. Рекорд. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.
  6. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под ред. проф. Попова В. Л. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 336 с.
  7. Шипуліна Ю. С. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. дк.е.н., доцента Ю. С. Шипуліної. – Суми: ТОВ ДД Папірус, 2012.-458 с.