Економічне регулювання захисту інтелектуальної власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Назаркевич І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” є ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав власності, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки;
 • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
 • характеристику учасників ринку інтелектуальної власності;
 • економічну сутність об’єктів права інтелектуальної власності;
 • значення і форми набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • механізм захисту прав інтелектуальної власності;
 • характеристику міжнародних економічних аспектів інтелектуальної власності.

вміти:

 • визначати поняття інтелектуальної власності і класифікувати її об’єкти;
 • вибирати конкретні системи охорони прав інтелектуальної власності;
 • аналізувати економічну сутність об’єктів права інтелектуальної власності;
 • оцінювати вартість прав на об’єкти інтелектуальної вартості;
 • користуватися різними формами набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Рекомендована література

1. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений. — 2-ое изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
2. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. — К.: КНТ, 2005. — 520 с.
3. Афанасьєва К. О. Авторське право. Практ. посібник. — К.: Атіка, 2006. — 224 с.
4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 431 с.
5. Вачевський М. В., Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Скотний В. Г., Шевченко Г. Є., Вачевський О. М. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М. В. Вачевського. — К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с.
6. Дахно И. И. и др. Определение экономической эффективности и рационализаторских предложений / И. И. Дахно, В. Н. Лало, Б. С. Песков. — К.: Техшка, 1989. — 165 с.
7. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. — К.: Издательство «Блиц-Инсрорм», 1996. — 256 с.
8. Дахно И. И. Патентование и лицензирование: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
9. Дахно И. И. Патентоведение. — Харьков: Ксилон, 1997. — 313 с.
10. Дахно И. И. Право интеллектуальной собственности: Научно-справочное пособие. — К.: ТП — ПРЕСС, 2004. — 224 с.
11. Дахно И. И., Кравец В. П., Пало В. Н., Маштабей В. Я. Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. — К.: Наукова думка, 1987. — 192 с.
12. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. — 200 с.
13. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 278 с.
14. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) (Монографія). — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2004. — 184 с.
15. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. Видання друге, виправлене. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.
16. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
17. Жаров В. О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав: Монографія. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 188 с.
18. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.- практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред.- О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,1999.
19. Козинец В. П., Малый В. В., Межебовский И. В. Патентоведение: Учебное пособие. — Днепропетровск: НМетАУ, 2000. — 253 с.
20. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. — К.: Істина, 2007. — 208 с.
21. Кузнецов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. — К.: Кондор, 2005. — 428 с.
22. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», ЛІ­РА — К, 2005. — 232 с.
23. Назаренко І. І. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / Назаренко І. І., Кредісов А. І., Ракша В. О.; За ред. А. І. Кредісова. — К.: Знання України, 2006. — 306 с.
24. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник для студ. неюридичних вузів. / За заг. ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К., Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 236 с.
25. Основы интеллектуальной собственности. — К.: Издательский Дом «Ін Юре», 1999. — 600 с.
26. Оусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.
27. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів і срак. університетів. — К.: Юрінком Ін-тер, 1998. — 338 с.
28. Підопригора О. О. Законодавство України про інтелектуальну власність. — X.: Фірма «Консум», 1997. — 192 с.
29. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 1104 с.
30. Право інтелектуальної власності: Академ. курс. Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. Підопри-гора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб’язко та ін.; За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 672 с.
31. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 432 с.
32. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 624 с.
33. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2004. — 548 с.