Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Завада О. П.ЕКІМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКІМ-61сдоцент Завада О. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Метою вивчення дисципліни є надання фундаментальних знань з методів та технологій опрацювання консолідованої інформації в мережі Інтернет.

Завданням дисципліни є вивчення методів підвищення ефективності глобальних інформаційних ресурсів, формування науково обґрунтованих поглядів на сучасні технології розроблення та аналізу сайтів фірм і організацій, вироблення практичних навичок з побудови динамічних Web-сторінок та підвищення їхньої ефективності.

Предметом дисципліни є створення і аналіз сайтів фірм та організацій.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • методи роботи з консолідованою інформацією в мережі Інтернет;
 • способи підвищення конкурентоздатності сайтів;
 • основні конструкції мови XML;
 • базову англомовну термінологію у сфері інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності.
 • вміти:
 • здійснювати пошук і вибір джерел консолідованої інформації; систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури та контенту Web-сайтів;
 • розробляти динамічні сайти з використанням конструкцій HTML, CSS та PHP;
 • володіти методами оптимізації опису сайту та оптимізації подання тематики сайту;
 • будувати Web-документи згідно зі стандартами XML;
 • діяти на основі етичних міркувань (мотивів) з дотриманням міжнародних стандартів і законів України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів.

Рекомендована література

 1. Пелещишин А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 247 с.
 2. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Web-програмування ”для студентів економічного факультету. / О. П. Завада. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. – 32 с.
 3. Завада О. П. Застосування інформаційно-аналітичних технологій в маркетингу в умовах інформаційного суспільства / О. П. Завада // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 52, 2015. – С. 41-45.
 4. Nielsen J. Designing Web Usability [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://useit.com/jacob