Інвестиційний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інвестиційний аналіз” є сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навики застосування методів інвестиційного аналізу в контексті формування та оцінювання галузевих, регіональних та національних інвестиційних стратегій

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інвестиційний аналіз ” є:

 • сформувати знання теоретико-методологічних основ інвестиційного аналізу;
 • сформувати знання основних кількісних та якісних методів аналізу та прогнозування характеристик інвестиційних проектів та фінансових інструментів;
 • сформувати розуміння ролі методів інвестиційного аналізу у методичному забезпеченні формування та оцінювання інвестиційних стратегій на мезо- та макроекономічному рівні;
 • сформувати практичні навики застосування кількісних та якісних методів аналізу інвестиційних проектів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

роль інвестиційного аналізу у стратегічному управлінні економікою; сутність та підсистеми інвестиційної сфери; поняття інвестиційної стратегії; роль реальних інвестицій у інвестиційній сфері, види капіталу; основні характеристики інвестиційних проектів; методи обчислення дисконтної ставки та визначення премії за ризик; основні та додаткові критерії економічної ефективності інвестиційного проекту, особливості їх інтерпретації та застосування; роль макроекономічних факторів у виборі ставки дисконтування; класифікацію інвестиційних ризиків; методи аналізу інвестиційних ризиків; значення та зміст незалежних кредитних рейтингів, зокрема міжнародних, в оцінці інвестиційних ризиків; роль фінансових інвестицій у інвестиційній сфері; сутність та значення боргового та акціонерного фінансування; види та методи обчислення банківських ставок; основи аналізу акцій та облігацій; значення прогнозування соціально-екологічного ефекту проектів в мезо- та макроекономічному стратегічному плануванні; методи аналізу ринкових та поза ринкових соціально-екологічних ефектів проекту; теоретичне обґрунтування мінімізації інвестиційних ризиків у моделі Г.Марковіца; методи управління інвестиційними ризиками; сутність та складові системи управління інвестиційними ризиками; поняття похідних фінансових інструментів як засобів управління ризиками; проблеми інвестиційної стратегії мезо- та макрорівня; методи формування інвестиційної стратегії; особливості застосування інструментів інвестиційного аналізу в стратегічному управлінні інвестиційною сферою; основні методи аналізу інвестиційної привабливості регіону.

вміти:

здійснювати збір аналітичної інформації необхідної та достатньої для реалізації завдань, перевіряти якість джерел аналізу; вирізняти конфіденційну інформацію; застосовувати інноваційні технології та методики опрацювання інформаційного матеріалу; володіти навиками здійснення статистичної обробки даних за допомогою сучасних комп’ютерних програм; визначати якість вихідних даних та показників в процесі виконання контрольних процедур; планувати діяльність підприємств регіону з використанням сучасних економіко-математичних методів; застосовувати економіко-статистичні методи при дослідженні явищ і процесів; розраховувати місткість національного ринку та ринку регіону, прогнозувати попит на продукцію; провадити на підставі сучасних економіко–статистичних та математичних методів багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формувати цінову політику; розробляти та здійснювати управлінські процеси в умовах застосування комп’ютерних технологій; здійснювати сценарне та стратегічне бізнес-планування територій, використовуючи маркетингові дослідження та стратегію розвитку; проектувати нові організаційні структури управління; оцінювати та формувати інвестиційний портфель регіону та секторів економіки; забезпечувати своєчасну реконструкцію портфеля фінансових інвестицій та ефективні форми реінвестування капіталу; розробляти нові підходи до розвитку фінансового ринку.

Рекомендована література

 1. Вовк В.М. Інвестування: навч. Посібник / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465 с.

 2. Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Дж.Александер, Дж.В.Бейли – М.: Инфра-М, 2004. – ХІІ, 1028 с.

 3. Загвойська Л.Д., Маселко Т.Є., Якуба М.М. Економічний аналіз інвестиційних проектів. Навч. пос. – Львів: Афіша, 2006. – 320 с.

 4. Біленко Ю.І. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи / Юрій Біленко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 31. – C. 218–230.

 5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

 6. Бурдьё П. Формы капитала: Перевод М.С. Добряковой. Научное редактирование – В.В. Радаев // Экономическая социология. – 2005. – Том 6. – №3. С. 60–74.

 7. Галасюк В. О «конфликте» критериев IRR и NPV / Валерий Галасюк // Корпоративный менеджмент [Електронний ресурс]. – 2013. – режим доступу: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/npv_vs_irr.shtml

 8. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2010. – 358 с.

 9. Загвойська Л.Д. Сучасні підходи до визначення еколого-економічної ефективності меліоративних проектів / Загвойська Л. Д., Тиманська О. Б. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування . – 2012. – Вип. 3(59). – с. 78-90.

 10. Коробейников И.О. Экономика природопользования и экономический инструментарий охраны окружающей среды : уч. пособ. / И.О. Коробейников, С.В. Горбунов, А.Н. Никифоров. – Нижний Новгород, 2003. – 237 с.

 11. Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Наукове видання. – Львів: НАН України. – ІРД НАН України. – 1999. – 78 с.

 12. Маргіта Н.О. Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – C. 73-78.

 13. Матвієнко М.Т. Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу на каналізаційних очисних спорудах м. Львова [Електронний ресурс]. / М.Т. Матвієнко, Л.Д. Загвойська // ЭСКО. – №5. – 2011. – режим доступу: http://www.journal.esco.co.ua/2011_5/index.htm

 14. Піча В.М. Соціологія [Текст] : підручник / В. М. Піча [та ін.] ; ред. В. М. Піча. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с.

 15. Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2013 – 2016 роки, рішення Львівської обласної ради від 19.02.2013 № 680 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/programs/680.rar

 16. Руденко, В. М. Математична статистика: навч. посібник / В. М. Руденко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 304 с.

 17. Славік Р. В. Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного господарства України: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Славік Р.В. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2013. – 20, [1] с. : табл.

 18. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана франка, 2009. – 306 с.

 19. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок : подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с.

 20. Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с.

 21. Baron R. Trading CO2 and electricity in the Baltic Sea region: Report on the simulation of the Baltic Sea Region Energy Cooperation / Richard Baron. – Paris : International Energy Agency, 2002. – 51 p.

 22. Caliari A. Investment policy for sustainable development, UNCTAD proposes [Електронний ресурс] / Aldo Caliari. – Center of Concern, 2012. – режим доступу: https://www.coc.org/rbw/trade-finance-linkages

 23. Deutsche Bank Research. Real assets. A sought-after investment class in times of crisis / Josef Auer, Eric Heymann, Jochen Möbert, Claire Schaffnit-Chatterjee, Antje Stobbe // Current Issues. Global financial markets. – 2012. – режим доступу: www.dbresearch.com

 24. Flachaire E. On the origin of the WTA–WTP divergence in public good valuation / Emmanuel Flachaire, Guillaume Hollard, Jason F. Shogren // Theory and Decision. – March 2013. – Volume 74. – Issue 3. – pp. 431-437.

 25. Johnson, E. J. Beyond Nudges: Tools of a Choice Architecture / Johnson, Eric J., Shu, Suzzane B., Dellaert, Benedict G. C., Fox, Craig R., Goldstein, Daniel G., Haeubl, Gerald, Larrick, Richard P., Payne, John W., Peters, Ellen, Schkade, David, Wansink, Brian, Weber, Elke U. // Marketing Letters. – 2012. – № 23.- C. 487–504.

 26. Jorion P. Financial Risks Manager’s Handbook / Philippe Jorion. – Hoboken, NJ: John Wiley And Sons, 2003. – 695 c.

 27. Kaul S. What can we learn from benefit transfer errors? Evidence from 20 years of research on convergent validity / Sapna Kaul, Kevin J.Boyle, Nicolai V.Kuminoff, Christopher F.Parmeter, Jaren C.Pope // Journal of Environmental Economics and Management. – № 66. – 2013. – с. 90–104.

 28. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review / Nicholas Stern. – London : Cambridge University Press, 2007. – 712 p.

 29. Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and Ukraine within the Enhanced Agreement. Final Report. – Rotterdam : Ecorys, 2007. – 261 р.

 30. UNCTAD. Investment Policy Framework for Sustainable Development. – United Nations, 2012. – 73 c.