Історія статистики та обліку (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Полюга Д. М.ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКт-21сдоцент Полюга Д. М.

Рекомендована література

Базова

 1. Аксьонова І.В. Історія статистики. Конспект лекцій / І.В. Аксьонова, О.В. Авраменко.- Х.: Вид-во ХДЕУ, 2002.-171с.
 2. Гозулов А.І. Очерки истории отечественной статистики. –М.: Статистика, 1972.-312с.
 3. Джини К. Логика в статистике.-М. Статистика, 1973.-126с.
 4. Дружинин Н.К. Развитие основних идей статистической науки.-М. Статистика, 1979.-268с.
 5. Задорожна Р.П. Еволюція індексного методу аналізу / Р.П. Задорожна // Статистика України. – 2008.- №4. – С.80-85.
 6. Карпенко Б.И. Развитие идей и категорій математической статистики.-М.: Наука, 1979.-376с.
 7. Кауфман А.А. Статистическая наука в Росии: теорія и методология.1806-1917. Историко-критический очерк.-М. Издательство ЦСУ, 1922.-216с.
 8. Миллс Ф. Статистические методи.- М. Госстатиздат, 1958.-798с.
 9. Нариси з історії статистики України. – К.: Держкомстати Країни; НДІ статистики Держкомстату України, 1999. – 2-ге вид., випр. та доповн. – 187с.
 10. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. Учебное пособие.-М. Фінанси и статистика, 1990.-296с.
 11. Птуха М.В. Очерки по истории статистики 17-18 в. .-М. 1945.-360с.
 12. Чекотовський Е.В. Історія статистичної науки: навч. посіб. / Е.В.Чекотовський. – К. : Знання, 2011. – 495 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 

Допоміжна

 

 1. Свавицкий Н.А. Земские подворние переписи (обзор методологии) .-М. Госстатиздат, 1961.-356с.
 2. Статистический словар. .-М. Фінанси и статистика, 1989.-624с.
 3. Фавстов К.А. Некоторие вопроси теории и истории статистики.-М. Госстатиздат, 1960.-142с.
 4. Фишер Р.А. Статистические методи для исследоватилей.-М. Госстатиздат, 1958.- 268с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму