Калькулювання собівартості продукції (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Тенюх З. І.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Тенюх З. І.
ЕКо-22сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Передумовою ефективного використання ресурсів на підприємстві є раціональна організація обліку та контолю витрат. Саме тому питання обліку витрат та калькулювання собівартості продукції є перспективними та затребуваними з точки зору подальшого розвитку бухгалтерського обліку, що і зумовлює важливість дисципліни «Калькулювання собівартості продукції» для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах.
Метою викладання дисципліни «Калькулювання собівартості продукції» є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на під¬приємстві. Завданням вивчення дисципліни є: формування знань з методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, формування вмінь з налагодження обліково-контрольного процесу, орієнтованого на інформаційне забезпе¬чення управлінських рішень.
Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на під¬приємстві.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни базується на знаннях з курсів «Бухгалтерськоий облік», «Оцінка в бухгалтерському обліку», «Економіка підприємства», «Вступ до фаху».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100 БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України : Закон України від 16.07.99 № 996–14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293534
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293534
6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : Наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 року №373. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Атамас П. Й. Управлінський облік: Навч. посіб./ Атамас П. Й. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп.і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.
9. Витрати підприємства // Дебет – Кредит. – 2016. – № 37.
10. Голов С.Ф. Управлiнський облiк : Підручник [для студ. вузів за спец. «Облік і аудит»] / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003.– 703с.: рис.,табл.
11. Лень B.C. Управлінський облік: Навч. посіб. / Лень В.С. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання – Прес, 2006. – 317 с. (Вища освіта XXI століття).
12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібник / О.В. Лишиленко. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. – 254 с.
13. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник / Нападовська Л.В. — К.: Книга, 2004. — 544 с.
14. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навч. посіб./ Пушкар М.С. – Тернопіль: Поліграфіст, 2004.–164с.
15. Собівартість [Електронний ресурс] // Податки і бухгалтерський облік. – 2016. – № 32 – Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/april/issue-32/
16. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
17. Шеремет А.Д. Управлінський облік: Підручник / Шеремет А.Д. – 2-е вид., вип. – М.: ІД ФБК – ПРЕС, 2004. – 512 с.