Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера (6.030509 “Облік і аудит”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Белз О. Г.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Белз О. Г.
ЕКо-32сдоцент Белз О. Г.
ЕКо-33сдоцент Белз О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Белз О. Г.
ЕКо-32сдоцент Белз О. Г.
ЕКо-33сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови та функціонування комп’ютеризованого робочого місця бухгалтера

Предмет: автоматизовані облікові процеси

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах комп’ютеризованого робочого місця

Рекомендована література

  1. Белз О. Облік витрат у будівництві / О. Белз // Вісн. Львів. держ. фін.-екон. ін-ту. Екон. науки. – 2007. – № 12. – С. 122–127.
  2. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія / М. М. Бенько – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.
  3. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 350 с.
  4. Комплексная система автоматизации «Парус-Предприятие» для Windows, версия 7.40. Модуль бухгалтерия. Руководство пользователя. – К. : СП «Парус-Украина», 2009.
  5. Лучко М. Р.Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 252 с.
  6. Місюров А.В. Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»): Навч. посібник– Харків : ХНАМГ, 2007.- 80с.
  7. Стригуль Л. С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : текст лекцій / Л.С. Стригуль . – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 135 с.
  8. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 188с.
  9. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.