Логістика (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Белз О. Г.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41с

Опис курсу

Мета: формування системних знань і розуміння концептуальних основ логістики

Предмет: матеріальні, фінансові та інформаційні процеси підприємства

Основні завдання вивчення дисципліни: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та практики логістики; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Рекомендована література

 1. Белз О. Визначення економічного розміру замовлення підприємствами роздрібної торгівлі / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 27-31.
 2. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Логістика» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / О. Белз – Л. : економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 44 с.
 3. Біліченко В.В. Основи логістики / В. В. Біліченко, Ю. Ю. Бурєнніков, С. О. Романюк – Вінниця : ВНТУ, 2012. 128 с.
 4. Гаджинский A. M. Логистика: [учебник для высш. и сред. спец. учеб. заведений] / А. М. Гаджинский – [18-е изд., перераб. и доп.] – М. : Издательско-торговая корпорация «ДашковиК», 2010. – 484 с.
 5. Гурч Л. М. Логістика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч. – К. : ДП: «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 560 с.
 6. Заборська К. Основи логістики: навчальний посібник / К. Заборська, Л. Е. Жуковська – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 216 с.
 7. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник / А. Г. Кальченко — К. : КНЕУ, 2003. — 284 с.
 8. Ковтун К. М. Основи логістики / К. М. Ковтун, Н. Ю. Шеремет. – Донецьк : Вид. НГУ, 2002. – 118 с.
 9. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник / Є. В.Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька – К. : Кондор, 2009 р. – 338 с.
 10. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: НУ: «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2006. – 456 с.
 11. Окландер М. А. Логістика: Підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
 12. Юринець В.Є. Основи логістики: Навч. пос. / В. Є. Юринець – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 211 с.