Логістика (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Плиса З. П.ЕКН-41с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКН-41сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни „Логістика” є отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації логістичних систем на виробничому підприємстві, при закупівлях, розподілу продукції, сервісному обслуговуванні. Основний зміст дисципліни ґрунтується на теоретичних положеннях маркетингового розвитку виробництва і суспільства в цілому, де значна роль відводиться раціоналізації управління матеріальними потоками. Практична реалізація методології логістики виражається через її функції: системоутворюючу, інтегруючу, регулюючу, результуючу.
Зміст дисципліни розкривають такі теми.
1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.
2. Матеріальні потоки і логістичні операції.
3. Організація логістичних операцій.
4. Заготівельна логістика.
5. Виробнича логістика.
6. Розподільча логістика.
7. Логістика посередництва.
8. Логістика запасів.
9. Логістика складування.
10. Транспортна логістика.
11. Логістика сервісного обслуговування.
12. Інформаційна логістика.
13. Організація логістичного управління.
14. Ефективність логістичної системи.
15. Міжнародні логістичні системи.
Результати навчання:
• знати: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи розвитку та сучасну концепцію логістики; сутність матеріальних, інформаційних, фінансових потоків і їх характеристику; основні положення макрологістики і їх особливості; основні положення мікрологістики і системи їх використання на підприємствах.
• вміти: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити контроль і управління матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу; розраховувати точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується; розроблювати маршрут і складати графік доставки товарів автомобільним транспортом; розраховувати ефективність логістичної системи.

Рекомендована література

 1. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284с.
 2. ПономарьоваЮ.В. Логістика : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 328с.
 3. Evangelista,, McKinnon, A., & Sweeney, E. (2013). Technology adoption in small and medium-sized logistics providers. Industrial Management and Data Systems, 113(7), 967-989.
 4. McGinnis, M. A., & Kohn, J. W. (2002). Logistics strategy-revisited. Journal of Business Logistics, 23(2), 1-17.
 5. Mentzer, J. T., Flint, D. J., & Hult, G. T. M. (2001). Logistics service quality as a segment-customized process. Journal of marketing, 65(4), 82-104.
 6. Sheu, J. B. (2007). An emergency logistics distribution approach for quick response to urgent relief demand in disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 687-709.
 7. Stock, G. N., Greis, N. P., & Kasarda, J. D. (2000). Enterprise logistics and supply chain structure: the role of fit. Journal of operations management, 18(5), 531-547.
 8. ЗавитійО., Дідоренко Т., Кондрюк Л. Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та контролю. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. № 1-2. С. 49-73.
 9. ЗадорожнийЗ., Грицишин А. Логістичні витрати та їх класифікація. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип.  С.109-117.
 10. КлевецьЯ.В. Оптимізація логістичних витрат на виробничому підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. №  URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130940.
 11. МельниковаК.В. Особливості обліку логістичних витрат на підприємствах. Бізнес Інформ. 2013. №  С. 242-246.
 12. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./ В.Й.Плиса, З.П.Плиса – Київ: Каравела, 2010. – 480 c.
 13. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник./ В.Й.Плиса, З.П.Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 c.
 14. Плиса В., Плиса З. Цільові орієнтири, технологія та інформаційне забезпечення антисипативного управління мікрологістичною системою. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск63. С. 157–168. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6313 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/issue/viewIssue/539/53
 15. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Бухгалтерський облік логістичних витрат на постачання у системі обліково-аналітичного забезпечення логістики підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 157–165 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6212
 16. Плиса В., Плиса З., Рудніцькі Я. Бухгалтерський облік логістичних витрат на організацію виробництва та управління ним в обліково-аналітичному забезпеченні мікрологістичної системи. Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві (Socio–Economic Relations in the Digital Society). 2022. № 3(45). С. 41–51. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.3.45.2022.468
 17. ПлисаВ.Й., Плиса З.П. Формування підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей учасників IX Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (Херсон, 17-18 листопада 2020 р.). Херсон, 2020. С.80-82.
 18. СумецьО.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання : монографія. Харків : Вид-во НУА, 2017. 243 с.
 19. ФомінаО.В., Августова О.О. Облік логістичних витрат для цілей управління. Бізнес Інформ. 2019. №  С. 294-299.

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус