Логістика (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Плиса З. П.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ЕКО-41сдоцент Плиса З. П.
ЕКО-42сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни „Логістика” є отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації логістичних систем на виробничому підприємстві, при закупівлях, розподілу продукції, сервісному обслуговуванні. Основний зміст дисципліни ґрунтується на теоретичних положеннях маркетингового розвитку виробництва і суспільства в цілому, де значна роль відводиться раціоналізації управління матеріальними потоками. Практична реалізація методології логістики виражається через її функції: системоутворюючу, інтегруючу, регулюючу, результуючу.
Зміст дисципліни розкривають такі теми.
1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.
2. Матеріальні потоки і логістичні операції.
3. Організація логістичних операцій.
4. Заготівельна логістика.
5. Виробнича логістика.
6. Розподільча логістика.
7. Логістика посередництва.
8. Логістика запасів.
9. Логістика складування.
10. Транспортна логістика.
11. Логістика сервісного обслуговування.
12. Інформаційна логістика.
13. Організація логістичного управління. Ефективність логістичної системи.
14. Міжнародні логістичні системи.

Результати навчання:
• знати: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи розвитку та сучасну концепцію логістики; сутність матеріальних, інформаційних, фінансових потоків і їх характеристику; основні положення макрологістики і їх особливості; основні положення мікрологістики і системи їх використання на підприємствах.
• вміти: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити контроль і управління матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу; розраховувати точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується; розроблювати маршрут і складати графік доставки товарів автомобільним транспортом; розраховувати ефективність логістичної системи.

Рекомендована література

  1. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284с.
  2. Бажин И.И. Логистика.: Компакт – учебник. – Харьков. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608с.
  3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
  4. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
  5. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
  6. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.
  7. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник./ В.Й.Плиса, З.П.Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 c.

 

Матеріали

Анотація ЛОГІСТИКА доц. Плиса З.П.

Силабус:

Завантажити силабус