Логістика (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Плиса З. П.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ЕКО-41сдоцент Плиса З. П.
ЕКО-42сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення навчальної дисципліни „Логістика” є отримання студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.030506 – «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації логістичних систем та їх обліково-аналітичного супроводу на виробничому підприємстві, при закупівлях, розподілу продукції, сервісному обслуговуванні. Основний зміст дисципліни ґрунтується на теоретичних положеннях маркетингового розвитку виробництва і суспільства в цілому, де значна роль відводиться раціоналізації управління матеріальними потоками. Практична реалізація методології логістики виражається через її функції: системоутворюючу, інтегруючу, регулюючу, результуючу.
Задачі вивчення дисципліни.
Засвоївши курс, студент повинен знати:
 зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення;
 етапи розвитку та сучасну концепцію логістики;
 сутність матеріальних, інформаційних, фінансових потоків і їх характеристику;
 основні положення макрологістики і їх особливості;
 основні положення мікрологістики і системи їх використання на підприємствах;
 особливості організації облікового супроводу логістичного управління потоковими процесами підприємств.
Засвоївши курс, студент повинен вміти:
 аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів;
 проводити контроль і управління матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу;
 розраховувати точку беззбитковості діяльності складу;
 визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується;
 розроблювати маршрут і складати графік доставки товарів автомобільним транспортом;
 розраховувати ефективність логістичної системи;
 відображати логістичні витрати в бухгалтерському обліку

Рекомендована література

1. Балабанові Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг та логістика. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
2. Кальченко А.Г. Логістика: Підруч.- К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підруч. – Львів. «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
4. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підруч. – Львів: Вид-во Нац.університету «Львівська політехніка», 2004. – 448с.
5. Крикавський Є.В. Логістичне управління. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005 – 683 с.
6. Ларіна Р.Р. Логістика: Навчальний посібник. – Д.: ВІК, 2005. –335 с.
7. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с.
8. Пономарьова Ю.В. Логістика: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.
9. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджмету. Тернопіль, вид-во ТАНГ «Економічна думка», 2003, 337 с.
10. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. – К.: Обрії, 2004. – 335с.