Макроекономіка (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Ільків Н. В.ЕКН-11с, ЕКН-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКН-11сдоцент Ільків Н. В.
ЕКН-12сдоцент Ільків Н. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування цілісного уявлення студентів про взаємозв’язки між макроекономічними явищами та процесами і забезпечення основ для самостійного аналізу ефективності макроекономічної політики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є:

  • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної макроекономіки;
  • розкрити природу макроекономічних проблем та особливості агрегованої поведінки суб’єктів національної економіки;
  • сформувати уявлення про механізми формування макроекономічної рівноваги та причини економічних коливань;
  • розкрити принципи та механізми макроекономічної політики

Рекомендована література

  1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – Львів: Апріорі, 2017. – 567с.
  2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − Київ: Знання, 2013. − 615 с.
  3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – Київ: Знання, 2010. – 723с.
  4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка / З.Г.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540с.
  5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / З.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – Київ: Альтернативи, 2001. – 608с.
  6. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник / С.Панчишин. – Київ: Либідь, 2001. – 616с.

Матеріали

Тема 1. Макроекономічні показники національного обсягу виробництва та доходу

Тема 2. Макроекономічні показники сер зайнятості, цін та зовнішньоекономічних відносин

Тема 3. Споживання та інвестиції

Тема 4. Монетарна економіка

Тема 5. Теорія сукупних видатків

Тема 6. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Тема 7. Макроекономічна нестабільність

Тема 8. Макроекономічна політика

Тема 9. Теорія економічного зростання

Робоча програма дисципліни

РП-Макроекономіка-ЕКН

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус