Макроекономіка (051 “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Панчишин С. М.ЕКр-11с, ЕКр-12с, ЕКр-13с
232професор Панчишин С. М.ЕКр-11с, ЕКр-12с, ЕКр-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКр-11спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-12сГнатюк Р. А.
ЕКр-13спрофесор Панчишин С. М.
232ЕКр-11спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-12сГнатюк Р. А.
ЕКр-13сГнатюк Р. А.

Опис курсу

“Макроекономіка”, як галузь економічного знання, вивчає ефективність функціонування національної економіки. Особливу увагу макроекономіка приділяє вивченню впливу стабілізаційної політики на поведінку економічних суб’єктів та, зрештою, на результативність національної економіки.

Вивчення “Макроекономіки” розпочинається з аналізу її предмета, об’єкта та методології, а також ознайомлення із схемою кругопотоку, яка відтворює механізм взаємодії економічних суб’єктів. Далі, з’ясовуємо суть основних макроекономічних показників – ВВП, рівнів безробіття і цін та платіжного балансу. У наступних темах розкриваємо проблеми виробництва і розподілу національного продукту, його споживання і зростання. Оскільки ринкова економіка – це єдність фізичної і монетарної економіки, то тут також аналізуються основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси.

У курсі вивчаємо важливий інструментарій дослідження макро- економічних явищ – модель АЕ і модель АD-AS . Відтак, за допомогою цих моделей, аналізуємо основні прояви макроекономічної нестабільності. Останні теми присвячені аналізові впливу макроекономічної політики (монетарної, фіскальної та зовнішньоторговельної) на досягнення рівноваги за повної зайнятості та подолання макроекономічної нестабільності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій макро- економіки;
  • розуміти механізм функціонування національної економіки;
  • знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні показники;
  • розуміти і пояснювати впливи заходів стабілізаційної політики на розвиток національної економіки.

Рекомендована література

Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха. – 4-те вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2020. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 648 с.

Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с.

Панчишин С. М. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету освітньої програми «Міжнародна економіка» / Вид. 10-е, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 118 с.

Макроекономіка_2018-for I E

makroekonomika_2016-for_et

Матеріали

Панчишин С. М. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету освітньої програми «Міжнародна економіка» / Вид. 10-е, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 118 с.

Силабус:

Завантажити силабус