Макроекономіка (051 “Економіка” / Міжнародна економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148професор Панчишин С. М.ЕКр-11с, ЕКр-12с, ЕКр-13с
248професор Панчишин С. М.ЕКр-11с, ЕКр-12с, ЕКр-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКр-11спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-12спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-13спрофесор Панчишин С. М.
232ЕКр-11спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-12спрофесор Панчишин С. М.
ЕКр-13спрофесор Панчишин С. М.

Опис курсу

“Макроекономіка”, як галузь економічного знання, вивчає ефективність функціонування національної економіки. Особливу увагу макроекономіка приділяє вивченню впливу стабілізаційної політики на поведінку економічних суб’єктів та, зрештою, на результативність національної економіки.

Вивчення “Макроекономіки” розпочинається з аналізу її предмета, об’єкта та методології, а також ознайомлення із схемою кругопотоку, яка відтворює механізм взаємодії економічних суб’єктів. Далі, з’ясовуємо суть основних макроекономічних показників – ВВП, рівнів безробіття і цін та платіжного балансу. У наступних темах розкриваємо проблеми виробництва і розподілу національного продукту, його споживання і зростання. Оскільки ринкова економіка – це єдність фізичної і монетарної економіки, то тут також аналізуються основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси.

У курсі вивчаємо важливий інструментарій дослідження макро- економічних явищ – модель АЕ і модель АD-AS . Відтак, за допомогою цих моделей, аналізуємо основні прояви макроекономічної нестабільності. Останні теми присвячені аналізові впливу макроекономічної політики (монетарної, фіскальної та зовнішньоторговельної) на досягнення рівноваги за повної зайнятості та подолання макроекономічної нестабільності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • основні поняття терміносистеми макроекономіки та їх еволюцію і політичну філософію макроекономіки різних шкіл економічної науки;
  • основні джерела та фактори зростання національної економіки та підвищення рівня життя народу;
  • причини виникнення та форми вияву основних лих макроекономіки: інфляції, безробіття, рецесії — та їх соціально-економічні наслідки;
  • інструментарій оцінювання ефективності функціонування економічної системи та її основних складників;
  • механізми досягнення макроекономічної рівноваги за повної зайнятості.

 вміти:

  • обчислювати основні макроекономічні показники та самостійно аналізувати їх динаміку;
  • виявляти причини посилення макроекономічної нестабільності та тлумачити заходи уряду, спрямовані на її усунення;
  • пояснювати впливи макроекономічної політики на розвиток національної економіки в короткостроковому та довгостроковому періодах;
  • оцінювати ефективність функціонування національної економіки та перспективи її розвитку.

Рекомендована література

Панчишин С. М. Макроекономіка: навчальний посібник. Видання 4-те, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво «Апріорі». 2022. 524 c.

Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха. – 5-те вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2021. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 582 с.

Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с.

Матеріали

Панчишин С. М. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету освітньої програми «Міжнародна економіка» / Вид. 12-е, перероб. та доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 118 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Макроекономіка " 2020

Завантажити силабус

Силабус: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Макроекономіка " 2022

Завантажити силабус

Силабус: НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Макроекономіка " 2022

Завантажити силабус