Маркетинг (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Кушнір Т. М., ЕКН-11с, ЕКН-12с
332професор Майовець Є. Й.ЕКН-21с, ЕКн-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКН-21с
348ЕКН-21с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг» є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу; набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сутність маркетингу, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;

– місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;

– функції маркетингу та вплив мікро- та макроекономічних чинників на ефективність роботи підприємства;

– процес прийняття рішень споживачем та мотиваційні чинники, що на нього впливають;

– елементи програми маркетингу;

– комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на внутрішньому та міжнародному ринках;

– типи ринків та змінні їх сегментації, теоретичні засади маркетингової політики;

– принципи та методи проведення маркетингових досліджень на ринку;

– процес розробки і види товарних стратегій, стратегій ціноутворення, просування і розподілу товарів на ринку;

– основи стратегічного маркетингового планування на підприємствах.

розуміти:

– елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію;

– стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування;

– особливості формування маркетингової товарної, комунікаційної, цінової та розподільчої політики;

– систему контролю за впровадженням маркетингових заходів

вміти :

– аналізувати маркетингове середовище підприємства та визначати основні параметри ринку якої-небудь продукції;

– здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів;

– здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію фірми;

– розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу;

– застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;

– звертатись до періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності;

– володіти навиками вибору постачальників закуповуваної підприємством продукції, проведення ділових переговорів із продавцями;

– виявляти потребу в проведенні маркетингових досліджень на підприємстві, визначати головні цілі досліджень, джерела інформації і методи її збору, аналізувати отриману інформацію, складати відповідні висновки, рекомендації і прогнози;

– визначати існуючу і найбільш прийнятну для конкретного підприємства стратегію в області товарної політики, ціноутворення, просування і розподілу товарів на ринку;

– обирати ефективні комунікаційні канали для просування і збуту продукції підприємства;

– прогнозувати поведінку споживачів залежно від чинників мікро- та макросередовища;

– аналізувати ситуації на ринку та передбачати дії конкурентів.

Рекомендована література

  1. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
  2. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
  3. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
  4. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
  5. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
  6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
  7. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
  8. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
  9. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.

  Допоміжна

  1. Балабан П.Ю., Тягунова Н.М., Місюкевич В.І., Михайлюкова Н.І. Торгівельна логістика: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. 148 с.
  2. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 612 с.
  3. Балацький Є.О., Бондаренко А.Ф. Маркетинг: навчальний посібник. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 397 с.
  4. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я. Маркетинг промислового підприємства: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури. 2014. 620 с.
  5. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Монографія. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2018. 462 с.
  6. Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Практикум з маркетингу: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 208 с.
  7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. Суми: Університетська книга, 2015. 234 с.
  8. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 252 с.
  9. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 200 с.
  10. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я. К.: Альпіна Паблішер Україна, 2021. 252 с.
  11. Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.
  12. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2017. 184 с.
  13. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. 936 с.
  14. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / За заг. ред. проф. С.М. Ілляшенка. Суми: Університетська книга, 2017. 1134 с.
  15. Овєчкіна О.А, Солоха Д.В., Іванова К.В. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп.: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 352 с.
  16. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. 284 с.
  17. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. 246 с.
  18. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові дослідження. Вид. 2-ге, доп. К.: КНТЕУ. 2015. 436 с.
  19. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник. К.: КНЕУ, 2010. 600 с.
  20. Парсяк В. Маркетинг. Сучасна концепція та технології. К.: Олді-Плюс, 2015. 326 с.
  21. Петруня Ю. Є., Петруня В. Ю. Маркетинг: навч. посібник. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.
  22. Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження. 3-тє вид., переробл. та доп. К.: Центр учбової літератури. 2016. 342 с.
  23. Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури. 2013. 344 с.
  24. Ромат Є.В., Алданькова Г.В., Березовик К.В. Соціально-етичний маркетинг: монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Є.В. Ромата. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 372 с.
  25. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.
  26. Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. Маркетинг: підручник / за ред. А.О. Старостіной. К.: Знанння, 2009. 1070 с.
  27. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг. Навчальний посібник / За заг.ред. проф. Старостіної А.О. К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. 216 с.

Матеріали

Маркетинг плани семінарських занять

Маркетинг самостійна робота

Робоча програма маркетинг 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус