Маркетинг (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Кушнір Т. М., ЕКН-21с,
432доцент Кушнір Т. М.ЕКН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКН-21сдоцент Кушнір Т. М., доцент Кушнір Т. М.
448ЕКН-21с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг» є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу; набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сутність маркетингу, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;

– місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;

– функції маркетингу та вплив мікро- та макроекономічних чинників на ефективність роботи підприємства;

– процес прийняття рішень споживачем та мотиваційні чинники, що на нього впливають;

– елементи програми маркетингу;

– комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на внутрішньому та міжнародному ринках;

– типи ринків та змінні їх сегментації, теоретичні засади маркетингової політики;

– принципи та методи проведення маркетингових досліджень на ринку;

– процес розробки і види товарних стратегій, стратегій ціноутворення, просування і розподілу товарів на ринку;

– основи стратегічного маркетингового планування на підприємствах.

розуміти:

– елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію;

– стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування;

– особливості формування маркетингової товарної, комунікаційної, цінової та розподільчої політики;

– систему контролю за впровадженням маркетингових заходів

вміти :

– аналізувати маркетингове середовище підприємства та визначати основні параметри ринку якої-небудь продукції;

– здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів;

– здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію фірми;

– розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу;

– застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;

– звертатись до періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності;

– володіти навиками вибору постачальників закуповуваної підприємством продукції, проведення ділових переговорів із продавцями;

– виявляти потребу в проведенні маркетингових досліджень на підприємстві, визначати головні цілі досліджень, джерела інформації і методи її збору, аналізувати отриману інформацію, складати відповідні висновки, рекомендації і прогнози;

– визначати існуючу і найбільш прийнятну для конкретного підприємства стратегію в області товарної політики, ціноутворення, просування і розподілу товарів на ринку;

– обирати ефективні комунікаційні канали для просування і збуту продукції підприємства;

– прогнозувати поведінку споживачів залежно від чинників мікро- та макросередовища;

– аналізувати ситуації на ринку та передбачати дії конкурентів.

Рекомендована література

  1. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
  2. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
  3. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
  4. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
  5. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.

Матеріали

Маркетинг плани семінарських занять

Маркетинг самостійна робота

Робоча програма Маркетинг

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус