Маркетинг промислового підприємства (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Кушнір Т. М.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку.

Предмет: господарська і комерційна діяльність промислових підприємств, спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень;
 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;
 • планування сучасних методів управління маркетинговою і комунікативною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • сутність маркетингу промислових підприємств, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;
 • місце маркетингу в структурі управління та функціонування промислового підприємства;
 • принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище впливу на діяльність промислового підприємства;
 • елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію на ринку товарів промислового призначення;
 • стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування для товарів промислового призначення;
 • особливості формування маркетингової політики промислових підприємств;
 • систему контролю за впровадженням маркетингових заходів на промисловому підприємстві;

Вміти:

 • аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства;
 • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів виробничо-технічного призначення;
 • здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію промислового підприємства;
 • розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

Рекомендована література

 1. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Нечаєв В.П. – Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009. – 185 с.
 2. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.]/ О.Ф.Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
 3. Промисловий маркетинг: навч. посібник у структурно-логічних схемах / Попова Л.О., Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Олініченко К.С. Харків: ХДУХТ, 2012. 82 с.
 4. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник / О.С. Тєлєтов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
 5. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг. / А.В. Зозулев. – К.: ЦУЛ, 2010. – 572 с.
 6. Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства / І.В. Бойчук. – К.:ЦУЛ, 2014. – 620 с.

Матеріали

Збірник тестів з МПП

Маркетинг промислового підприємства методичні вказівки

Методичка МПП для самостійної роботи

Робоча програма маркетинг промислового підприємства

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус