Маркетинг промислового підприємства (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Кушнір Т. М.ЕКН-31с, ЕКН-32с,
632доцент Кушнір Т. М.ЕКН-32с, ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКН-32сдоцент Зіньцьо Ю. В.
632ЕКН-31сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКН-32сдоцент Зіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку.

Предмет: господарська і комерційна діяльність промислових підприємств, спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень;
 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;
 • планування сучасних методів управління маркетинговою і комунікативною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • сутність маркетингу промислових підприємств, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;
 • місце маркетингу в структурі управління та функціонування промислового підприємства;
 • принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище впливу на діяльність промислового підприємства;
 • елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію на ринку товарів промислового призначення;
 • стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування для товарів промислового призначення;
 • особливості формування маркетингової політики промислових підприємств;
 • систему контролю за впровадженням маркетингових заходів на промисловому підприємстві;

Вміти:

 • аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства;
 • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів виробничо-технічного призначення;
 • здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію промислового підприємства;
 • розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 62 с.
 2. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 134 с.

Базова література:

 1. Безугла Л.С., Демчук Н.І. Маркетинг закупівель. Навчальний посібник. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 240 с.
 2. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я. Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 360 с.
 3. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-е вид. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004.
 4. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. 185 с.
 5. Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл]. Київ: ЦУЛ, 2009. 364 с.
 6. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 248 с.
 7. Яковлєв А., Сударкіна С., Ларка М. Маркетинг промислового підприємства. К.: Кондор, 2019. 496 с.

Допоміжна література:

 1. Бєлова Т.Г. Промисловий маркетинг : Конспект лекцій для студ. спец. 6.050100 «Маркетинг» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання. Київ. НУХТ, 2009. 155 с.
 2. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник. К.: КНЕУ, 2007. 408 с.
 4. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках товарів промислового призначення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 5 (16). с. 133-137.
 5. Кушнір Т.М. Раціоналізація прийняття рішення про закупівлі на ринку товарів промислового призначення. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2019. с. 350-353.
 6. Кушнір Т.М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємств на ринку товарів промислового призначення [Електронний ресурс]. Приазовський економічний вісник. 2019. №5(16). с. 165-169. Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-5-16.
 7. Кушнір Т.М. Етичні аспекти діяльності компаній-постачальників. Review of transport economics and management, 2022, Iss. 8(24). С. 97-102. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2022/269154.
 8. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
 9. Кушнір Т.М. Тенденції цифровізації в маркетингу на ринку товарів промислового призначення. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 39-40.
 10. Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники. Ефективна економіка. 2014. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Кушнір Т.М. Методологічні засади аналізу основних елементів маркетингової інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. с. 226-230.
 12. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. с. 164-168.
 1. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. с. 162-166.
 2. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118.
 3. Кушнір Т.М. Етика в маркетингу: життєздатність та перспективи. Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів : наукові ідеї та механізми реалізації: Матеріали всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції. Донецький національний технічний університет. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. С. 192-194.
 4. Кушнір Т.М. Методологічні конструкції аналізу маркетингової етики. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. №2(88). С. 141-147.
 5. Кушнір Т.М. Проблеми етичності маркетингових досліджень. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. с. 247-249.
 6. Кушнір Т.М. Конструкції маркетингу відносин на ринку товарів промислового призначення. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 лютого 2022 р.: [тези доп.]. Рівне: О. Зень, 2022. С. 10-12.
 7. Кушнір Т.М. Етичні проблеми проведення маркетингових досліджень. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2022. №2(81). С. 209-214. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/103538/588787/file/%D0% 92%D1%96% D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202%20(81).pdf.
 8. Мехович С.А., Єршова Н.Ю. Економічні методи дослідження стану та ефективності використання матеріальних ресурсів промислових підприємств. Економіка, організація та управління. 2020. №10 (152). С. 3-12.
 9. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. Підручник / За ред. Старостіної А.О. К.: “Іван Федоров”, 1997. 400 с.
 10. Промисловий маркетинг: навч. посібник у структурно-логічних схемах / Попова Л.О., Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Олініченко К.С. Харків: ХДУХТ, 2012. 82 с.
 11. Яшкін Д.В. Прогнозування запасів промислового підприємства в умовах волатильності попиту. Маркетинг і цифрові технології. 2020. Том 4. № 4. С. 82-92.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
 4. «Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

Матеріали

Збірник тестів з МПП

МПП 2021 для самостійної роботи

МПП 2021 плани семінарських занять

Робоча програма маркетинг промислового підприємства 2022

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус