Маркетинг промислового підприємства (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Кушнір Т. М.ЕКН-31с, ЕКН-32с
632доцент Кушнір Т. М.ЕКН-32с, ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Кушнір Т. М.
ЕКН-32сдоцент Кушнір Т. М.
632ЕКН-31сдоцент Кушнір Т. М.
ЕКН-32сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку.

Предмет: господарська і комерційна діяльність промислових підприємств, спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень;
 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;
 • планування сучасних методів управління маркетинговою і комунікативною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • сутність маркетингу промислових підприємств, його основні положення та напрями використання маркетингової діяльності;
 • місце маркетингу в структурі управління та функціонування промислового підприємства;
 • принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище впливу на діяльність промислового підприємства;
 • елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію на ринку товарів промислового призначення;
 • стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування для товарів промислового призначення;
 • особливості формування маркетингової політики промислових підприємств;
 • систему контролю за впровадженням маркетингових заходів на промисловому підприємстві;

Вміти:

 • аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства;
 • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів виробничо-технічного призначення;
 • здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію промислового підприємства;
 • розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

Рекомендована література

 1. Безугла Л.С., Демчук Н.І. Маркетинг закупівель. Навчальний посібник. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 240 с.
 2. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я. Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 360 с.
 3. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-е вид. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004.
 4. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. 185 с.
 5. Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл]. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 364 с.
 6. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 248 с.
 7. Яковлєв А., Сударкіна С., Ларка М. Маркетинг промислового підприємства. К.: Кондор, 2019. 496 с.

Матеріали

Збірник тестів з МПП

МПП 2021 для самостійної роботи

МПП 2021 плани семінарських занять

Робоча програма маркетинг промислового підприємства 2022

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус