Маркетинг промислового підприємства (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Кушнір Т. М.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКЕ-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» є формування теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень;
 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;
 • планування сучасних методів управління маркетинговою і комунікативною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції;
 • формування ефективних систем контролю за впровадженням маркетингових заходів на промисловому підприємстві;

вибір ефективних засобів сегментування ринку та вибору привабливих цільових ринків.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Безугла Л.С., Демчук Н.І. Маркетинг закупівель. Навчальний посібник. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 240 с.
 2. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я. Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 360 с.
 3. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. 185 с.
 4. Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл]. Київ: ЦУЛ, 2009. 364 с.
 5. Яковлєв А., Сударкіна С., Ларка М. Маркетинг промислового підприємства. К.: Кондор, 2019. 496 с.

Допоміжна література:

 1. Біловодська О.А. Управління розподілом інноваційної продукції промислових підприємств: сутність, механізм, стратегії та оцінка ефективності. Ефективна економіка. 2018. №1. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/72.pdf.
 2. Божкова В.В., Божков Д.С. Вплив глобалізації на визначення цін на продукцію промислових підприємств. Агросвіт. 2021. №3. С. 16-21. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/3_2021/4.pdf
 3. Бреус С.В., Шатненко Л.О. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислового підприємства. Економіка і суспільство. 2018. №18. С. 292-301. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12461/3/BreusS.V._ShatnenkoL.O..pdf.
 4. Дон О.Д., Дробот А.С. Оцінка стратегій позиціювання товарів національних товаровиробників на світовому ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Випуск 2(25). С. 28-34.
 5. Кліманович О. Технології забезпечення ефективної маркетингової діяльності промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету 2021, № 3. С. 182-185. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/12/2021-en-3-28.pdf.
 6. Краузе О., Міщук О. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності промислового підприємства. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35261/2/NFEPSEV_2021_Krause_O-Marketing_analysis_of_the_140-147.pdf.
 7. Кузьмнчук Н.В., Куценко Т.М., Терованесова О.Ю. Теоретичні підходи до розуміння сутності маркетингової товарної політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №66. С. 149-158. URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/173206.
 8. Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники. Ефективна економіка. 2014. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 9. Кушнір Т.М. Конструкції маркетингу відносин на ринку товарів промислового призначення. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 лютого 2022 р.: [тези доп.]. Рівне: О. Зень, 2022. С. 10-12.
 10. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 304-309. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/45.pdf.
 11. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 304-309. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/45.pdf.
 12. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/2_ukr/21.pdf.
 13. Летуновська Н. Є., Сигида Л. О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики. БізнесІнформ. 2019. №4. С. 97-105. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-4_0-pages-97_105.pdf.
 14. Лотиш О.Я. Кластерний аналіз в сегментації галузі. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37620/1/%d0%9a%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%20%d1%83%20%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%96.pdf
 15. Малтиз В., Малтиз О. Удосконалення практики бізнес-планування на промисловому підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 2, Том 2. С. 13-16. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/08/vknu-es-2022-n2t2304_2.pdf.
 16. Окландер Т. О. Формування процесів ціноутворення та вартісної оцінки потенціалу промислових інновацій з урахування фактору ризику. Вісник НТУ «ХПІ». 2020. №5. С. 82-86. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/43753311-f249-4eca-bf6f-971681eb227a/content.
 17. Разінькова М.Ю. Маркетингова політика розподілу. Економіка та держава. 2018. №3. С. 57-59. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/14.pdf.
 18. Чернобровкіна С. Маркетингові комунікації промислових підприємств: теоретичний аспектю. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки). 2019. №23. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2019.23.111/182927.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
 4. «Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.

6.         Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус