Маркетинг відносин (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кушнір Т. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКН-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг відносин» є формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу відносин та навиків вирішення проблем у сфері побудови ефективної системи взаємодії на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг відносин» є навчитися визначити ключові фактори успіху взаємовідносин в умовах змінного бізнес середовища; здійснення стратегічного аналізу споживчих позицій покупців; прогнозування поведінки покупців; визначення варіантів розвитку відносин із споживачами, партнерами, конкурентами.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • сучасні принципи; теорії, методи і практичні прийоми маркетингу відносин;
 • сутність внутрішнього маркетингу, основні етапи його впровадження;
 • моделі управлінських відносин в організації;
 • особливості управління відносинами «службовець-клієнт»;
 • алгоритм побудови системи реагування на скарги;
 • етапи ефективного проведення переговорів;
 • специфіку маркетингу відносин у різних сферах діяльності;
 • етапи процесу впровадження маркетингу відносин.

вміти:

 • аналізувати прибутковість покупців;
 • проводити оцінку и організовувати програми підвищення лояльності клієнтів;
 • обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі;
 • застосовувати методи прийняття управлінських рішень в маркетингу;
 • приймати рішення щодо інноваційного розвитку в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту;
 • визначати моделі управлінських відносин;
 • оцінювати взаємовигідний економічний ефект взаємодії підприємств;
 • розробляти програму маркетингу відносин для організації.

 

Рекомендована література

Базова література:

 

 1. Балабанова Л.В. Маркетинг взаємодії: навч. посібник. Д.: ДонНУЕТ, 2015. 348 с.
 2. Балабанова Л.В., Чернишева С.В. Маркетинг відносин. Навчальний посібник. Донецьк : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010. 380 с.
 3. Балабанова Л.В., Чернишева С.В. Маркетинг відносин в системі управління підприємством. Монографія. Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. 280 с.
 4. Морохова В.О., Здрилюк В.Б. Маркетинг відносин в агробізнесі: формування та розвиток [Текст]: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 212 с.
 5. Шталь Т.В., Савицька Н.Л., Доброскок Ю.Б. Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації: монографія. Х.: Видавництво «Лідер», 2015. 201 с.

 

Допоміжна література:

 

 1. Буднікевич І.М., Гавриш І.І., Мельник А.С. Маркетингові стратегії лояльності та інструменти їх реалізації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825 Економіка. С. 27-32.
 2. В’ялець О.В. Система управління взаємовідносинами з клієнтами: теоретичний аспект. Наукові праці НУХТ. 2019. Т. 25, № 3. С. 90-95.
 3. Денисенко Д. Внутрішній маркетинг як чинник успішної діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. 2018. №2. URL: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/2/vnutrishnij-marketing-yak-chinnik-uspishnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/.
 4. Ілляшенко С.М., Меркун І.В. Аналіз задоволеності споживачів та її впливу на результативність діяльності промислового підприємства. Економіка: реалії часу. 2018. № 3. С. 5-14.
 5. Кожухівська Р.Б. Управління поведінкою споживачів на засадах клієнтоорієнтованості. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3(20). С. 249-257.
 6. Корчага М.О., Язвінська Н.В. Принципи та методи управління клієнтами. Впровадження системи управління клієнтами. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. №13. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29489/1/2019-13_3-06.pdf.
 7. Красніцька Г.М. історичні етапи розвитку ділових переговорів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2020. Том 31 (70). № 1. С. 98-102.
 8. Крисько, Ж. Роль ділових комунікацій в управлінні організацією. Економіка та суспільство. 2021. №24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/221/212.
 9. Крюкова О.М. Концептуальні засади внутрішнього маркетингу. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 12. С. 276-283.
 10. Кушнир Т.М. Применение маркетинга отношений на рынке товаров промышленного назначения Украины. Экономика и управление производством : материалы 84-й науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-14 февраля 2020 г. отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. Минск: БГТУ, 2020. с. 116-118. URL: https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/37/0007-Ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom-PPS-2020.pdf.
 11. Кушнір Т.М. Внутрішній маркетинг в контексті концепції маркетингу відносин. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. Одеса: ОДАБА. 2020. С. 165-168.
 12. Кушнір Т.М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємств на ринку товарів промислового призначення. Приазовський економічний вісник. 2019. №5(16). с. 165-169. URL: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-5-16.
 13. Кушнір Т.М. Впровадження маркетингу відносин на аграрному ринку. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. с. 260-263.
 14. Кушнір Т.М. Концептуальні особливості маркетингу відносин. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021. С. 539-540.
 15. Кушнір Т.М. Маркетинг відносин в контексті маркетингу територій. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 31 жовтня 2020 року. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. с. 322-324.
 16. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності застосування концепції маркетингу відносин у каналах розподілу. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ. 2020. с. 174-176.
 17. Кушнір Т.М. Соціальний маркетинг як інструмент соціального управління. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІV наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 53-54.
 18. Кушнір Т.М. Співвідношення понять «маркетинг відносин» та «партнерський маркетинг». «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти»: матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Одеса: ОДАБА, 2021. С. 376-378.
 19. Мистецтво ведення переговорів: навчальний посібник / Укладачі: А.Є. Адамович, О.М. Максимець, ТДАТУ. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. 264 с.
 20. Смерічевський С.Ф., Шевченко А.В., Савельєв М.С. Оцінка лояльності споживачів до торгової марки. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №1 (67). С. 105-111.
 21. Степаненко Н.І., Волкова І.М. Моделювання споживацької поведінки в контексті формування лояльності цільової аудиторії. Економіка та суспільство. 2020. Випуск 22. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/100/95. Балабанова Л.В. Маркетинг взаємодії: навч. посібник. Д.: ДонНУЕТ, 2015. 348 с.
 22. Струк Н.С. Концептуальні засади розвитку маркетингу партнерських відносин підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 30(1). С. 121-126.

Матеріали

Робоча програма маркетинг відносин 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус