Маркетинг знань

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Опис курсу

Мета: засвоєння аспірантами основних напрямів формування та реалізації маркетингу знань. Завдання дисципліни полягає у вивченні:

 • комплексу питань, які розкривають зміст і особливості маркетингу знань, роз’яснюють необхідність впровадження організаційних основ маркетингу в навчальні заклади;
 • маркетингових аспектів дослідження університетів-конкурентів та їх студентів;
 • особливостей ціноутворення освітніх послуг, стратегії продажу знань;
 • сучасних маркетингових комунікацій: реклами, інструментів стимулювання збуту, особистого продажу та PR-діяльності;
 • складових корпоративного іміджу вишу, його брендової стратегії на сучасному етапі.

В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

знати: теоретичні та організаційні засади маркетингу знань та його особливості, принципи ціноутворення, складові іміджу та ділової репутації університету, напрями використання маркетингових комунікаційних інстументів серед освітніх закладів.

вміти: сегментувати ринок знань, ринок освітніх послуг, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати асортимент ринку знань, визначати ефективність реклами та інших маркетингових комунікаційних інструментів, що використовуються вишами.

Рекомендована література

Біла С.О. Інноваційні пріоритети реформування управлінських засад розвитку вищої освіти в Україні / С.О. Біла // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірка матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Мрія, 2011 – С. 173-177.

 1. Ілляшенко С.М. Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінювання / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 145–154.
 2. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури : монографія / О.А. Кратт. – Донецьк : Юго-Восток, 2003.
 3. Тєлєтова С.Г. Маркетингова діяльність як умова модернізації управління школою / С.Г. Тєлєтова, М. В. Листопадна // Наукові пошуки молодих вчених, 13 травня 2011 р., Суми : матеріали наукової конференції. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 312-317.
 4. Тєлєтов О.С. Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи / О.С. Тєлєтов // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали науково-методичної конференції, 6-7 жовтня 2010 р., Суми / за Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 3, Т. 2 http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 5. С.Г. Тєлєтова, О.С. Тєлєтов. Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 3, Т. 2 http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 124 ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – С. 76–83.
 6. Тєлєтов О.С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу / О.С. Тєлєтов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 53-64. 10.
 7. Оболенська Т.Є. Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці / Т.Є. Оболенська // Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584 с.
 8. Чорний О. О. Актуальні проблеми підгтовки майбутніх маркетологів у системі вищої освіти України [Електронний ресурс] / О. О. Чорний // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1000.
 9. Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584 с.
 10. 11. Сиченко В. В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в україні [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf.
 11. Полторак В. Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні // Український соціологічний журнал. – 2013. – №1-2. – С. 24-29.
 12. Тєлєтов О. С. Условия и предпосылки развития маркетинга образования в странах с трансформационной экономикой / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // У кол. монографії маркетинг освітніх послуг / за заг. ред. д.е.н., проф. О. В. Прокопенко. — Ruda Slaska : «Drukarnia i Studio graficzne Omnidium», 2016. — C. 7—16.
 13. Баша І. М. Маркетингові дослідження в системі стратегічного управління освітнім простором вищих навчальних закладів / І. М. Баша // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2012. — Вип. 28, Ч. 2. — С. 584—591.
 14. Тєлєтов О. С. Стан і проблеми в маркетинговій діяльності в науці і освіті України / О. С. Тєлєтов // Економічний вісник НТТУ «КПІ». — № 11. — 2014. — С. 435—439.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму