Маркетингова політика розподілу (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Кушнір Т. М.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

 Мета вивчення дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є вивчення студентами можливих каналів розподілу товарів (послуг): їх функцій, структури, тенденцій розвитку, рішень щодо управління, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань щодо розподілу продукції.

Завдання

 • розглянути різновиди каналів розподілу продукції;
 • визначити особливості каналів розподілу споживчих товарів, товарів промислового призначення та послуг;
 • навчити вибирати найбільш оптимальну структуру каналу розподілу;
 • розглянути особливості відбору учасників каналу розподілу;
 • визначити особливості маркетингової логістики;
 • розглянути сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу;
 • залучити отримані студентами теоретичні знання для їх використання на практичних заняттях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • мету та основні завдання маркетингової політики розподілу;
 • різновиди внутрішніх структур каналів розподілу;
 • види маркетингових посередників та вимоги до їх відбору;
 • критерії та методику вибору каналів розподілу;
 • особливості маркетингової логістики;
 • сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу

вміти:

 • враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб’єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу;
 • застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;
 • визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;
 • ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;
 • виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу;
 • на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу;
 • визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.
 • підібрати оптимальний вид транспорту для збуту продукції;
 • визначити необхідний розмір запасів товарів на складах виробника, необхідну кількість та види складів;
 • застосовувати контролінг маркетингової політики розподілу та визначати ефективність обраних каналів розподілу

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 240 с.
 2. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова політика розподілу. Донецьк: Норд-Прес, 2010. 279 с.
 3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник. К.: Знання, 2011. 495 с.
 4. Жарська І.О. Логістика: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2019. 209 с.
 5. Кононенко А.В., Романенков Ю.О., Гатило В.П. Логістика [Текст]: навч. посіб. до виконання практ. робіт. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. 56 с.
 6. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 232 с.
 7. Марченко В.М., Шутюк В.В. Логістика: Підручник. К.: Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.
 8. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник. К.: Видавництво Ліра-К, 2018. 468 с.
 9. Окландер М.А. Логістика. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 346 с.
 10. Семак Б.Б., Сухорська У.В. Маркетингова політика розподілу. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. 175 с.
 11. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с.

Матеріали

Збірник тестів МПР

Методичка МПР плани семінарських

Методичка МПР Самостійна робота

Робоча програма маркетингова політика розподілу 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус