Маркетингова товарна політика (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Гнилякевич-Проць І. З.ЕКН-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сдоцент Гнилякевич-Проць І. З.
доцент Гнилякевич-Проць І. З.

Опис курсу

Курс орієнтовано на вивчення особливостей розробки та управління маркетинговою товарною політикою підприємства. З’ясовуються принципи формування та управління товарним асортиментом підприємства. Розглядаються принципи визначення конкурентних позицій продукту на ринку.

Метою вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» є формування теоретичних знань та практичних навичок формування і ефективного управління товарною політикою підприємства, маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів і послуг ринкової новизни.

Основними завданнями дисципліни є:

 • ознайомити студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингової товарної політики;
 • вивчити класифікаційні ознаки товарів і послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку, а також методи планування та розроблення продукту, упаковки та товарної марки;
 • аналіз структури маркетингової товарної політики підприємства та побудови асортиментної матриці підприємства;
 • проаналізувати сучасні концепції життєвого циклу товарів та діяльності компаній на ринку;
 • набуття практичних навиків формування торваного асортименту підприємства.

В результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • сутність, зміст, завдання, принципи і функції маркетингової товарної політики підприємства;
 • місце маркетингової товарної політики в структурі управління та функціонування підприємства;
 • процес розробки товарної політики підприємства;
 • класифікаційні ознаки товарів споживчого і виробничо-технічного призначення;
 • методи визначення конкурентоспроможності товару;
 • поняття життєвого циклу товару;
 • стратегії підприємства та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування продукту;
 • методи планування та розробки товару, стратегії упакування, маркування товару, сервісне обслуговування товару;
 • принципи формування товарного асортименту;
 • методи аналізу конкурентних позицій підприємства на товарному ринку.

вміти:

 • аналізувати маркетингове середовище підприємства;
 • здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціонування товарів;
 • здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію фірми;
 • аналізувати та модифікувати товарну номенклатуру та товарний асортимент підприємства;
 • організовувати ефективний продаж товарів і послуг та визначати конкурентоспроможність продукції на ринку;
 • розробляти та впроваджувати ефективні засоби впливу на споживачів з метою формування і стимулювання попиту на конкретні види товарів;
 • використовувати та модифікувати наявні інструменти маркетингової товарної політики;
 • здійснювати аналіз та управління життєвим циклом товару підприємства;
 • розробляти та впроваджувати асортиментну матрицю підприємства.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 1. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингова товарна політика: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету спеціальності 075 – Маркетинг / Укл.: к.е.н., доц. Гнилякевич І.З. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 29.
 2. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингова товарна політика: Методичні поради організації самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальності 075 – Маркетинг / Укл.: к.е.н., доц. Гнилякевич-Проць І.З. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 64.

Базова література:

 1. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика у системі менеджменту підприємств : навч. посібн. К.: ВД “Професіонал”, 2006. 336 с.
 2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с
 3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65.
 4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства [Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с.
 5. Заблодська І. В. Товарна політика підприємства: механізм формування. Луганськ : СНУ, 2006. 240 с.
 6. Зоріна О. І. , Сиволовська О. В. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 190 с.
 7. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. Суми : Університетська книга, 2005. 232 с.
 8. Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. 3. вид., доп. та перероб. К. : КНЕУ, 2006. 248 с.
 9. Кардаш В. Я., Шафалюк О. К., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика [Текст] : підруч. 2-е вид., зі змінами. К. : КНЕУ, 2009. 419 с.
 10. Корольчук О. П., Лошенюк І. Р., Любківська Г. В. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 345 с.
 11. Кучеренко В. Д. Маркетингова товарна політика : підручник / Кучеренко В. Д., Ткаченко Н. Б. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2018. — 186 с
 12. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с.
 13. Попова Л.О., Лутай О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник у структурно-логічних схемах. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 77 с. 21.

Матеріали

Робоча програма_МТП 2021

Методичні поради та плани практичних занять МТП 2021

Методичні рекомендації для самостійної роботи студента МТП 2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус