Маркетингове планування (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
128доцент Кушнір Т. М.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКН-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Дисципліна «Маркетингове планування» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається у 8-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення курсу «Маркетингове планування» є формування поглибленого уявлення здобувача про методи планування маркетингу на основі вивчення досвіду маркетингової діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо формування комплексу маркетингу.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • З’ясування місця планування в системі управління підприємством;
 • Розгляд сутності поняття та етапів маркетингового планування;
 • Визначення та ознайомлення з основними показниками плану маркетингу;
 • З’ясування етапів розробки маркетингових стратегій;
 • Визначення особливостей маркетингового тактичного та оперативного планування;
 • З’ясування особливостей планування маркетингової товарної політики, маркетингової політики ціноутворення, маркетингової політики розподілу та маркетингової політики комунікацій.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Іванова К., Овєчкіна О., Солоха Д., Морєва В., Бєлякова О., Балакай О. Планування маркетингу. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 352 с.
 2. Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетингове планування: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 65 с.
 3. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. / О.С. Борисенко, А.В. Шевченко, Ю.В. Фісун, О.М. Крапко. Київ: НАУ, 2022. 204 с.
 4. Дудар Володимир. Управління маркетингом: електронний навч. посібник. Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2022. 85 с.
 5. Циба Т.Є., Сокур М.І., Баюра В.І. Маркетингове планування. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 128 с.
 6. Майовець Є.Й. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 450 с.
 7. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 240 с.
 8. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.

Допоміжна література:

 1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 612 с.
 2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Монографія. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2018. 462 с.
 3. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 4. Забаштанська Т., Попело О., Нікітенко М. Маркетингові засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах в умовах цифровізації. 2022. №4 (28), с. 153–162. вилучено із http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/262927.
 5. Загородній, М.О., Лелека О.О. Оцінювання ефективності цінової політики. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 березня 2023 р., м. Полтава. Полтава, 2023. Ч. 2. С. 681–683.
 6. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
 7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. Суми: Університетська книга, 2015. 234 с.
 8. Касян С.Я. Маркетингове стратегічне планування ціноутворення, маркетинг подій у сфері енергозбереження на високотехнологічних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету 2021, № 5, Том 1. с. 298-303.
 9. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 200 с.
 10. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
 11. Кузик О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. Київ : КНЕУ, 2014. № 34. С. 130–135.
 12. Ліпич Любов. Критерії вибору конкурентних логістичних стратегій підприємства. Економічний форум, 2022. № 1(3), с. 153-161. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-20.
 13. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч. посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220 с.
 14. Макаренко С.М. Формування логістичної стратегії промислового підприємства. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. 2020. Т. 25. Вип. 5 (84). С. 72-76.
 15. Маслак О.О., Малик М.В. Методи тактичного планування: сутність та типологія у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2023. №1 (9). С. 60-68.
 16. Миронов Ю.Б., Свидрук І.І., Топорницька, М.Я. Стратегічне маркетингове планування в туризмі. Науковий вісник НЛТУ України, 2020. 30(1), с. 94-98. https://doi.org/10.36930/40300116.
 17. Нісходовська О.Ю. Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. С. 51-56.
 18. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. 246 с.
 19. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. 284 с.
 20. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
 21. Райко Д., Федоренко І., Сокол К., Ланько О. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства щодо формування та реалізації товарної політики. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки), 2021. №3, с. 49–58. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.49.
 22. Розумей С.Б., Ніколаєнко І.В., Долюк А.В. Розроблення рекламної стратегії нового товару. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 129–140.
 23. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.
 24. Сенишин О., Хіч Р. Теоретико-концептуальні засади стратегічного маркетингового планування. Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Вип. 47. С. 64-74. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2022.47.0.4706
 25. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 26. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.
 27. Швед В.В., Прохорова О.В., Медведкін Р.В., Яковченко І.С. Стратегічне та оперативне планування: порівняльний аналіз. Подільський науковий вісник. 2020. №2(14). С. 58-64.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
 4. «Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

Силабус:

Завантажити силабус