Маркетингове цiноутворення (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Сохецька А. В.ЕКН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКН-21сдоцент Сохецька А. В.

Опис курсу

У курсі розглянуто концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розкрито зміст поняття цінової політики, цінової стратегії та цінової тактики, методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення.

Актуальним є вивчення методів оцінки та аналізу цінового ризику за допомогою економічних та математичних методів з точки зору кількісних характеристик ризику та його впливу на цінову політику. Розглянуто особливості ціноутворення на міжнародних ринках, визначено склад експортної та імпортної ціни. Обґрунтовано вплив держаного регулювання на ціноутворення. Особлива увага в курсі приділяється методології встановлення цін у різних секторах національної економіки.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення” є формування у студентів системи теоретичних знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які виробляють і надають підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Маркетингове ціноутворення” є ознайомлення з теоретико-методологічною базою маркетингової цінової політики; практичними вміннями і навичками маркетингового ціноутворення.

Рекомендована література

 1. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 393 с.
 2. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
 3. Мельник Л.Г., Старченко Л.В., Карінцева О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. – 240 с.
 4. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
 5. Маркетинг в термінах і означеннях. Навчальний посібник / Під ред. А.Ф.Кравчука. – Кіровоград, 2001. – 166 с.
 6. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 976 с.
 7. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 84 с.
 8. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.
 9. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення. Опорний конспект лекцій.–Львів: ЛКА, 2004.–49 с.

 

Додаткова література:

 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торгівельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004.
 2. Іваниенко В.И. Ценобразование: Учебное пособие. – Х.: ИНЖЭК, 2003. – 152 с.
 3. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге видання, випр. і доп. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 4. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 214 с.
 5. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 353 с.
 6. Кононенко З.И. Функции цен в условиях формирования рыночной экономики. – К.: Наукова думка, 1994. – 158 с.
 7. Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення. – К.: КНЕУ, 2004.
 8. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: Пер. з нім. – К.: ТАКСОН, 2000. – 520 с.
 9. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова товарна політика: підручник. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ: «Центр учбової літератури», 2020. – 284 с.

Матеріали

Robocha-prohrama_Mark_tsinoutvorennia_2021

Сторінка курсу в системі MOODLE 

 

Силабус:

Завантажити силабус