Маркетинговi дослiдження (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
83Іспит
8Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Городняк І. В.ЕКН-41с
826доцент Сохецька А. В.ЕКН-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сБортнік Н. В.
826ЕКН-41с

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів уявлення про процес маркетингових досліджень, сучасну методологію збору та аналізу необхідної маркетингової інформації.

Завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомити студентів зі структурою процесу маркетингового дослідження та основними етапами його реалізації;
 • з’ясувати сучасні методи та конкретні методики проведення маркетингових досліджень;
 • сформувати базові навики використання інструментарію маркетингових досліджень для розв’язання актуальних маркетингових проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру процесу маркетингового дослідження, основні завдання та потенційні труднощі кожного з його етапів;
 • характерні особливості та сфери застосування різновидів маркетингових досліджень;
 • переваги та недоліки методів, які можуть використовуватись у процесі маркетингового дослідження для розв’язання конкретних маркетингових проблем;
 • особливості проведення польових досліджень, обробки та аналізу зібраних первинних даних та інтерпретації отриманих результатів;

вміти:

 • визначати проблему маркетингового дослідження та обирати підхід до його проведення; складати план дослідження з усвідомленням завдань, що постають на кожному з етапів дослідження;
 • знаходити та аналізувати необхідну вторинну інформацію;
 • вибирати оптимальний з різновидів маркетингового дослідження з огляду на особливості конкретної ситуації;
 • здійснювати методологічну підготовку до етапу польових досліджень, розробляти анкети з використанням різноманітних процедур шкалювання;
 • вміти використовувати різні методи формування вибірки і обирати оптимальний з них для конкретної ситуації; здійснювати первинну обробку даних;
 • використовувати математичні засоби для аналізу отриманих первинних даних, розуміючи сферу їх застосовності;
 • інтерпретувати отримані результати та використовувати їх для підтвердження чи спростування гіпотез, запропонованих у процесі маркетингового дослідження;
 • написати звіт та презентувати результати проведеного маркетингового дослідження;
 • використовувати засоби мережі Інтернет та сучасне програмне забезпечення на різних етапах маркетингового дослідження.

Рекомендована література

 1. Белер Х. Методы исследования рынка / Пер. с нем. / Х.Белер – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2013. – 296с.
 2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко / За наук. ред. А.В.Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.
 3. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание / Н.К. Малхотра: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 960 с.
 4. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посібник. / А.В. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 342с.
 5. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження: Практичний аспект. / А.О. Старостіна – К.; М; Спб.; 1998. -261с.