Маркетинговi дослiдження (075 “Маркетинг”) 7 семестр

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Городняк І. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» є набуття студентами теоретичних та практичних навичок організації та проведення маркетингового дослідження та збору і аналізу маркетингової інформації. Зокрема вивчення категорій, методик й алгоритмів маркетингових досліджень; одержання навичок обробки маркетингової інформації та інтерпретації результатів маркетингового дослідження та їхнього використання для ухвалення управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» є:

 • розуміння суті та особливостей маркетингових досліджень;
 • ознайомлення зі структурою процесу маркетингового дослідження та основними етапами ого реалізації;
 • вивчення особливостей кількісних та якісних методів збору інформації та доцільність їхнього застосування;
 • одержання навичок розробки програми маркетингового дослідження;
 • визначати проблеми та підходи до проведення маркетингового дослідження;
 • формування навичок використання інструментарію маркетингових досліджень для розв’язання актуальних маркетингових проблем.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • структуру процесу маркетингового дослідження, основні завдання та потенційні труднощі кожного з його етапів;
 • характерні особливості та сфери застосування різновидів маркетингових досліджень;
 • переваги та недоліки методів, які можуть використовуватись у процесі маркетингового дослідження для розв’язання конкретних маркетингових проблем;
 • особливості проведення польових досліджень, обробки та аналізу зібраних первинних даних та інтерпретації отриманих результатів.

вміти :

 • визначати проблему маркетингового дослідження та обирати підхід до його проведення; складати план дослідження з усвідомленням завдань, що постають на кожному з етапів дослідження;
 • знаходити та аналізувати необхідну вторинну інформацію;
 • вибирати оптимальний з різновидів маркетингового дослідження з огляду на особливості конкретної ситуації;
 • здійснювати методологічну підготовку до етапу польових досліджень, розробляти анкети з використанням різноманітних процедур шкалювання;
 • вміти використовувати різні методи формування вибірки і обирати оптимальний з них для конкретної ситуації; здійснювати первинну обробку даних;
 • використовувати математичні засоби для аналізу отриманих первинних даних, розуміючи сферу їх застосовності;
 • інтерпретувати отримані результати та використовувати їх для підтвердження чи спростування гіпотез, запропонованих у процесі маркетингового дослідження;
 • написати звіт та презентувати результати проведеного маркетингового дослідження;
 • використовувати засоби мережі Інтернет та сучасне програмне забезпечення на різних етапах маркетингового дослідження.

Рекомендована література

 1. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник. / За наук. ред. А.В.Войчака. Київ: КНЕУ, 2007. 408 с.
 2. Городняк І.В., Гітун Н.І. Методика соціальних досліджень: методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів денної та заочної форми навчання. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2007. 111с.
 3. Городняк І.В. Маркетингові дослідження: Тестові завдання для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 35с.
 4. Збірник тестів із маркетингу: за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416с.
 5. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2019. 30с.
 6. Парсяк В.Н., Рогов В.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2009. 200с.
 7. Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2014. 342с.
 8. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посібник. Київ: Центр навч. літератури, 2003. 387с.
 9. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: Край, 2014. 244с.
 10. Словник термінів із маркетингу: за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228с.
 11. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. Київ: Вильямс, 1998. 261с.

Матеріали

Робоча програма_Маркетингові дослідження_7 семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус