Маркетингові комунікації (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кузик О. В.ЕКН-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
856доцент Кузик О. В.
ЕКН-41сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Витрати на маркетингові комунікації в світі, включно з усіма видами реклами й інших форм інформаційного впливу на споживачів, досягають астрономічних цифр на рік сьогодні. При цьому частка спеціальних, в основному немасових видів комунікацій, куди входить і директ-маркетинг, складає більше двох третин суми бюджету на маркетингові комунікації. Класична реклама в засобах масової інформації – телебачення, радіо, преса, зовнішня реклама – склала лише одну третину цих витрат. Така тенденція набирає силу вже протягом ряду років і визначає динаміку розвитку в більшості країнах з масовим споживчим ринком, до яких відноситься і Україна.

Такі тенденції зумовлені двома чинниками:

 • зростанням вартості реклами в засобах масової інформації при одночасній фрагментації і звуженні цільових аудиторій;
 • розвитком нових технологій, які впливають на перенесення акцентів із масової безадресної реклами, яка носить свідомо непередбачуваний і кількісно не визначений характер на точкові комунікації з використанням більшого арсеналу засобів і можливістю зворотного зв’язку.

Прийшов також час, коли на перший план виходить кількісно вимірювана ефективність, в основі якої лежить принцип – завоювання прямого контакту зі споживачем, який має пряму залежність із продажами, зростанням лояльності, стимулюванням зворотного зв’язку; створення баз даних та використання на цій основі всього споживчого потенціалу покупця на максимально довгу перспективу.

За таких умов вивчення маркетингових комунікацій набуває особливої актуальності та потребує глибших досліджень із урахуванням сучасних досягнень і досліджень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» є дослідження основних та синтетичних комунікацій у сфері маркетингу, аналіз спрямованості маркетингових комунікації на інформування, переконування та нагадування споживачам про товар чи послугу фірми, підтримку його збуту, створення позитивного іміджу компанії.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» є вивчення комунікаційної діяльності у сфері маркетингу, стратегій і тактик маркетингових комунікацій на ринку України та розвинених країн.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» є питання дослідження теорії маркетингових комунікацій та методології маркетингових досліджень; ознайомлення студентів з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розроблення бюджету комунікаційних кампаній; аналіз алгоритмів розрахунків ефективності діяльності комунікаційного звернення цільової аудиторії; відпрацювання практичних навичок з метою їх використання в процесі просування товарів; створення бажання до творчого пошуку і вдосконалення системи товаропросування в сучасних ринкових умовах.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • сутність маркетингових комунікацій, їх основні елементи та напрями використання у маркетинговій діяльності;
 • місце маркетингових комунікацій у ефективності функціонування підприємства;
 • особливості взаємодії маркетингових комунікацій на різних ринках;

Вміти:

 • аналізувати вплив маркетингових комунікації на діяльність фірми;
 • застосовувати елементи маркетингових комунікацій в діяльності компанії;
 • обґрунтовувати необхідність певного виду маркетингових комунікацій в різних ситуаціях;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;
 • звертатись до фахових періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності для розв’язання питань у частині маркетингових комунікацій.

Рекомендована література

 1. Кузик О.В. Маркетингові комунікації: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 58 с.
 2. Кузик О.В. Маркетингові комунікації: Методичні матеріали для самостійної підготовки студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 72 с.
 3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192с.
 4. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему?. Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. 368 с.
 5. Божкова В., Мельник Ю. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2019. 208 с.
 6. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. К.: «Видавничій дім «Професіонал», 2009. 320 с.
 7. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 524 с.
 8. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.
 9. Тодорова О. Інновації в комунікаціях. Интерконтиненталь-Украина, 2015. 176 с.
 10. Кузик О.В. Маркетингові комунікації у диференціюванні й позиціонуванні українського агробізнесу. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6, № 3. С.6-14. DOI: 10.15276/mdt.6.3.2022.1.
 11. Ayman U. Promotion and Marketing Communications. Intech Open. 2020. 280 p.

Матеріали

Методичка_Практичні_Заняття-МК_Кузик

Методичка_Самостійна_Підготовка-МК_Кузик

Робоча програма “Маркетингові комунікації” (Олег Кузик)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Маркетингові комунікації" для спеціальності 075 "Маркетинг"

Завантажити силабус