Маркетинговий аудит (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Чуба Н. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41сдоцент Чуба Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Маркетинговий аудит» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Маркетинговий аудит» є виклад принципів, завдань та функцій маркетингового аудиту, а також способів його застосування на окремих ділянках маркетингової роботи.

Завдання: основними завданнями дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингового аудиту;
 • набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій;
 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Голідей Р. Маркетинг майбутнього. Як ґроузхакери змінюють правила гри / Пер. з англ. Асташова О. – К.: Наш формат, 2018. – 104 с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с.
 3. Гринів Л.В., Благун І.І. Особливості маркетингу послуг страхування життя / Гринів Л.В., Благун І.І.// Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2017. – Випуск I-II (65-66).C.393-402.
 4. Дорошенко Г. О. Маркетинг: навч. посіб. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2016. – 411 с
 5. Дячков Д., Олійник А., Гончаренко А., Войтеховіч Я. Управління маркетинговою діяльністю у контексті продовольчої безпеки підприємства // Агросвіт, – № 2. – 2022. – с. 24 – 30. Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/2_2022/5.pdf
 6. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
 7. Калманович О. Технології забезпечення ефективної маркетингової діяльності промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету, – № 3. – 2021. – С.182-185. Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2021-en-3-28.pdf
 8. Корягіна С.В. Аналіз маркетингової діяльності: Навч.посіб. / С.В.Корягіна, М.В. Корягін. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 320 с.
 9. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Пер. з англ. К.Куницької та О.Замаєвої. – К.: КМ-БУКС, 2018. – 208с.
 10. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
 11. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч.посіб. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – 240 с.
 12. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
 13. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник / Є.Й.Майовець. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. – 450 с.
 14. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [монографія] за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.
 15. Надобенко Н.М. Процес планування маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні, 2014, № 7. – С. 12–14
 16. Практикум з маркетингу: Навч.посіб. / за ред.проф.Майовця Є.Й. – Львів: Край, 2014. – 244 с.
 17. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними / Пер. з англ. Асташова О. – К.: Наш формат, 2019. – 152с.
 18. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 19. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія; за наук.ред. проф. Є.Й.Майовця. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2016. – 262 с.
 20. Янчук Т., Статкевич К. Вдосконалення технології маркетингового аудиту діяльності підприємства легкої промисловості // Економіка і організація управління. – № 3(39). – 2020. – С.192-205.

 

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.studymarketing.in.ua/students/mpdraft/MPC_2011.html
 3. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 4. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/
 5. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 6. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 7. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 8. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 9. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 10. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус