Менеджмент(051 “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Кундицький О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКр-31сКреховець О. В.
ЕКр-32с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є

 • вивчення сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • знання принципів та функцій менеджменту;
 • аналіз системи методів управління;
 • знання змісту процесів та технології управління;
 • дослідження основ планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • знання технології ухвалення рішень у менеджменті;
 • вивчення інформаційного забезпечення процесу управління;
 • дослідження керівництва та лідерства, стилів управління;
 • вміння оцінювати ефективність управління.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кундицький О.О. Менеджмент: навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 316 с.
 2. Менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Александрова, К.І. Ткача. – Одеса, Астропринт, 2015. – 392 с.
 3. Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.

 

Додаткова література:

 1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.
 2. Виноградський М. Д.  Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.
 3. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
 4. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.
 5. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.
 6. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
 7. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.
 8. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.
 9. Менеджмент : підручник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, М. П. Денисенко, О. А. Кириченко, О. І. Соскін; Нац. акад. упр. – К., 2011. – 656 c.
 10. Менеджмент: наука і мистецтво : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Південнослов’ян. ін-т. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 379 c.
 11. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. – 564 с.
 12. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ III – IV рівнів акредитації / К. В. Білецька; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк,2013. – 226 c.
 13. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
 14. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.
 15. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 528 с.
 16. Сучасні технології управління на підприємстві : колект. монографія / І. П. Малик, В. А. Гросул, Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Л.О. Аніщенко; ред.: К. Ф. Ковальчук; Нац. металург. акад. України. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 288 c.
 17. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
 18. Шморгун Л. Г.  Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 c.

Силабус:

Завантажити силабус