Менеджмент 051 «Економіка», спеціальності ЕКК, ЕКТ

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Жук О. П.ЕКт-31с, ЕКю-31с, ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Менеджмент» є нормативною дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», яка викладається в 6-у семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти основними процесами та інструментами сучасного управління. У курсі представлено як огляд теоретико-методологічних засад класичного менеджменту, так і прикладних технологій та інструментів, які є необхідними для використання цих теоретичних знань у практиці сучасного управління.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх економістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, ухвалення раціональних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна:

 1. Лазоренко Т.В., Пермінова С.О. Основи менеджменту : конспект лекцій. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2021. 166 с.
 2. Кузьмін О.Є. Менеджмент : навч. посібник. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с.
 3. Кундицький О.О. Менеджмент : Навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім І. Франка, 2021. 316 с.
 4. Мазаракі А.А. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. Харків : Фоліо, 2014. 846 с.
 5. Яцура В.В., Жук О. П. Менеджмент: навч. посібник. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 444 с.
 6. Жук О.П., Креховець О.В. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Менеджмент” для студентів спеціальностей „Прикладна статистика”, „Економічна кібернетика”, „Облік і аудит”. Львів: кафедра менеджменту ЛНУ імені І. Франка, 2014. 40 с.

Додаткова:

 1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера : навч. посібник. Київ : ВД “Професіонал”, 2004. 304 с.
 2. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту : підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів : Бак, 2001. 624 с.
 3. Єрмошенко М. М. та ін. Менеджмент : навч. посібник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко; Нац. акад. управління. Київ, 2006. 655с.
 4. Кравченко В. О. Менеджмент : Навчальний посібник. Одеса : Атлант, 2013. 165 с.
 5. Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник. Київ : Каравела, 2005. 496 с.
 6. Менеджмент : навч. посібник / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2013. 216 с.
 7. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: підручник. Вид. 4-е. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 563 с.
 8. Палеха Ю.І., Основи менеджменту теорія і практика : навч. посібник / Ю. Палеха, Г. Мошек, Київ : Ліра-К, 2018. 528 с.
 9. Richard L.Daft Management: 14th Cengage Learning, 2021. 784 p.
 10. Mescon, Michael. Management. New York, Harper & Row, 1988. 777p.

Матеріали

Жук О.П., Яцура В.В. Менеджмент

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус