Методологія наукових досліджень в економіці (з основами інтелектуальної власності)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Гринькевич О. С.ЕКТС-51с
116професор Гринькевич О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКТС-51спрофесор Гринькевич О. С., професор Гринькевич О. С.

Опис курсу

Курс спрямований на розвиток навичок дослідницької діяльності, формування академічної культури та поваги до інтелектуальної власності, які необхідні для розв’язання складних задач в економіці, передбачають наукові дослідження та/або здійснення інновацій, характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Рекомендована література

Підручники, навчальні посібники
1. Методологія наукових досліджень. [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С.]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 378 с.
2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 2016. 234 с.
3. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
4. Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 78 с.
5. Єрмаков О. Ю. Основи наукових досліджень в економіці : навчальний посібник. К. : Компринт, 2015. 177 с.
6. Зербіно Д. Академічна культура.
7. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін. : за ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 374 с.
8. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 2-ге вид.. К. : Алерта, 2019. 492 с.
Електронні ресурси
13. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – Введ. з 01.07.2016. К.: УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
14. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с.
15. Культура українського наукового тексту. URL: https://academ-write.tilda.ws/#rec3147754
16. Code of ethics of the Ukrainian Fulbright Association. Етичний кодекс членів Фулбрайтівського товариства України / Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2008. 32 с.
17. Академічне письмо та бібліографія URL: bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1.
18. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, Протокол № 11 / НАЗЯВО. 2019. 24 с.
19. Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою інтернет-ресурсів. URL: https://docs.google.com/document/d/1sUBDV-qvUxuAfoi1yNW47y…/edit?hl=uk.
20. Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: DSpace. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16051.
21. Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій. Ч. 1. URL: https://library.ukma.edu.ua/…/Styli_oformlennya_bibliohrafichnykh.
22. Committee on Publication Ethics: (COPE): Promoting integrity in research publication. URL: publicationethics.org/.
23. Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English. URL: https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators
24. Plagiarism.org – Best Practices for Ensuring Originality in Written Work. URL: www.plagiarism.org/.
25. Publication Integrity and Ethics. URL:www.integrity-ethics.com/.
26. Cite This for Me. URL: http://www.citethisforme.com/

Силабус:

Завантажити силабус