Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кічурчак М. В.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКЛМ-51сдоцент Кічурчак М. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб проводити економічний аналіз і прогнозування державних програм на національному, регіональному і локальному рівнях на підставі застосування відповідної методології та інструментарію. У курсі представлено як огляд концепцій економічного аналізу та інструментарію прогнозування для економічного програмування, так й алгоритми і процедури, які потрібні для аналізу та здійснення прогнозування державних програм.

Дисципліна «Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування» є завершальною нормативною дисципліною із спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми «Економічне програмування та бізнес-планування», яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна

1.     Александров І. О., Половян О. В. Прогнозування: навч. посібник. Донецьк: ДонНУ, 2007. 176 с.

2.     Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. К.: 2017. 121 с.

3.     Демченкова О., Мосунов Б. Методологія проведення експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату: навч. посібник. К., 2019.

4.     Здрок В. В., Паславська І. М. Моделювання економічної динаміки: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 244 с.

5.     Яцура В. В., Сенишин О. С., Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 412 с.

Допоміжна

1.     Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2010. 380 с.

2.     Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. К.: Наукова думка, 2008. 371 с.

3.     Економіка України: національна стратегія розвитку: монографія / [Л. С. Гринів, Ю. М. Гончар, М. В. Кічурчак, І. Б. Назаркевич  та ін.]; за ред. Л. С. Гринів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 444 с.

4.     Здрок В. В., Лагоцький Т. Я. Економетрія: підручник. К.: Знання, 2010. 541 с.

5.     Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І., Іванов В. В., Кизим М. О., Дубровіна Н. А., Ставицький А. В. Х.: ВД “Інжек”, 2008. 396 с.

6.     Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч.-метод. посіб для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2008. 224 с.

7.     Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 306 с.

Силабус:

Завантажити силабус