“Методи контролю товарів в галузі” (спец.076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Озимок Г. В.ЕКп-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-25сдоцент Озимок Г. В.

Опис курсу

Дисципліна формує у студентів професійні навики товарознавця-експерта, а також на практиці допомогає оволодіти правилами дегустації та органолептичної оцінки якості продукції, основними методами визначення показників якості товарів. Предметом вивчення дисципліни «Методи контролю товарів в галузі» є критерії, що дозволяють визначати методи контролю показників якості; встановлювати тотожність характеристик продукції її істотним ознакам; визначати об’єкти досліджень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Методи контролю якості харчової продукції: навч. пос./ А. Черевко, Л. Крайнюк, Л. Касилова, – К.:Книга, – 215с.
 2. Попович Т.М. Управління якістю: навч. пос.– Тернопіль, Крок, 2013. – 320с.
 3. Попова Н.В., Мисюра Т.Г. Контроль якості та безпеки продукції галузі: Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2012. – 176 с.
 4. Контроль якості та безпечності продукції галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконан. лаборат. робіт для студ. / Н. В. Попова, Л. Ю. Арсеньєва, Т. Г. Мисюра та інші. – К. : НУХТ, 2012. – 129 с. (http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/73.05.pdf)
 5. Методи контролю якості харчової продукції : навчальний посібник / [О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін.]; за заг. ред. Л. М. Крайнюк; ХДУХТ, СНАУ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 512 с.
 6. Назаренко В.О., Юдічева О.П., Жук В.А. Формування якості товарів : навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2012. 386 с.

Додаткова література

 1. Скоробогатий Я. П., Федорко В. Ф. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Фізична і колоїдна хімія та фізико-хімічні методи дослідження: навч. посібник. – Львів : Компакт-ЛВ, 2007. – 248 с.
 2. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи досліження сировини і матеріалів: Навч. посіб.- К.: Київ.націон.торг.-екон. ун-т, 2003.- 202
 3. Теоретичні основи товарознавства: підручник / Л.І. Байдакова, І.М. Байдакова, Б.М. Губа , В.Я. Плахотін, О.В. Шегинський. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2016. – 284с
 4. Артюх Т.М., Григоренко І.В. Теоретичні основи товарознавства: навч. посіб. – К. : НУХТ, 2014. – 263 с.
 5. Кодекс Алиментариус. Методы анализа и отбора проб [пер. с англ. И.А. Шестова]. – М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 104 с.
 6. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.- ДСТУ 3021-95 [Чинний від 1995-02-28] – К.: Держстандарт України, 1995.- 71 с. (Державний стандарт України)
 7. ДСТУ ISO 9000:2016 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uaq.org.ua/
 8. ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2008) Національний стандарт України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_iso_9001-2009.html 32
 9. ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів» Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. Надано чинності згідно наказу Держспоживстандарту України від 2 квітня 2007 р. № 72 з 2007-08-01 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uaq.org.ua/
 10. Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

Матеріали

Мультимедійний проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення, лабораторія товарознавчих досліджень з відповідним устаткуванням

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус