Методи наукових досліджень в економіці

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1010доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1020доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: висвітлення теоретичних основ, питань методології, методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності в економіці, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень. Предмет: інструментарій наукових досліджень, перспективних напрямків розвитку методів наукових досліджень. Завдання: оволодіння сучасними теоретичними концепціями проведення наукових досліджень, практичне їх застосування у своїй дослідницькій роботі, поглиблення теоретичних знань з методології, методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності в економіці з широким використанням навчально-методичної та додаткової наукової літератури, розвиток навичок використання прийомів, способів, інструментів та методів наукових досліджень щодо розв’язування фінансово-економічних задач, що виправдали себе на практиці.

Рекомендована література

  1. Вовк В. М. Методологія наукової творчості : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. М. Зомчак, Н. І. Камінська – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2010. – 140 с.
  2. Арутюнов В. Х. Методологія соціально-економічного пізнання: навч. посібник / В.Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. – К.: КНЕУ, 2005. – 353 c.
  3. Закон України про вищу освіту. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  4. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп.: навч. посіб. / О.В.  Колесников.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
  5. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т. В.]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 228 с.
  6. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень. Підручник./ М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак – Київ: Знання, 2007. – 270 с.
  7. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир [2 -е вид].– К.: Знання, 2007. – 317 с.
  8. Чернець М.В. Організація наукових досліджень та їх статистичний аналіз / М.В Чернець, Д.Д. Цекот.– Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 214с.
  9. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
  10. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.