Методика викладання економіки (ЕКЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ArrayЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКЕ-41с

Опис курсу

Cучасна педагогічна парадигма вищої eкономічної школи

Рекомендована література

  1. Алексюк А.І. Педагогіка вищої освіти України. Підр. – К.:Либідь, 1998. -337 с.
  2.  Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц.– К.: КНЕУ, 2005. – 280 с.
  3. П’ятакова Г.П.Технологія інтерактивного навчання у вищій школі.. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008.- 119 с.
  4. Cухомлинский В.А. Избранные произведения. В 5-ти томах – К.,1989.
  5. Цимбал Л.Л. Задачі і вправи з макроекономіки. Навч. Пос., рек. МОН України. – Львів:Львівський банківський інститут НБУ,2005.- 139 с.

Матеріали

Теми лекційний занять:

1.Методика викладання економіки як наука

2.Економічне виховання як мета економічної освіти

3.Інформаційно-методичне забезпечення викладання економіки

4.Методика викладання лекції з економіки

5.Семінарські і практичні заняття з економіки

6.Самостійна робота студентів при вивченні економіки

6.Контроль результатів економічного навчання

7.Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні економіки

8.Кейс-метод та мозковий штурм як форми підготовки майбутніх фахівців з економіки

9.Новітні технології викладання економіки