Міжнародна економіка (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Михайлишин Р. В.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с, ЕКФ-24с, ЕКФ-25с, ЕКФ-26с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКФ-21сдоцент Михайлишин Р. В.
ЕКФ-23сдоцент Михайлишин Р. В.
ЕКФ-22сдоцент Михайлишин Р. В.
ЕКФ-24сдоцент Михайлишин Р. В.
ЕКФ-25сдоцент Михайлишин Р. В.
ЕКФ-26сдоцент Михайлишин Р. В.

Опис курсу

“Міжнародна економіка” є складається з міжнародної макроекономіки та міжнародної мікроекономіки, що тісно пов’язані між собою. Міжнародна мікроекономіка як розділ міжнародної економіки виявляє закономірності та наслідки міждержавного руху товарів і факторів виробництва, а міжнародна макроекономіка вивчає ефективність взаємодії національних економік та світового господарства в цілому.

Курс “Міжнародна економіка” розпочинається з вивчення системи міжнародної економіки та її складників, суб’єктів міжнародної економіки та принципів їх взаємодії, основних форм міжнародних економічних відносин та груп країн у світовій економіці, середовища розвитку міжнародної економіки та показників міжнародної конкурентоспроможності країн. Далі аналізуємо міжнародну торгівлю, як основну форму зовнішньоекономічних зв’язків країн, класичні та сучасні теорії міжнародної торгівлі, масштаби, динаміку та результативність міжнародної торгівлі і організацію зовнішньоторговельних операцій. Особливу увагу приділяємо видам та знаряддям зовнішньоторговельної політики і зовнішньоторговельній політиці окремих груп країн.

Важливе місце у курсі «Міжнародна економіка» займає аналіз міжнародного переміщення капіталу, мотивів і форм міжнародного інвестування, міжнародного інвестиційного ринку, міжнародного кредиту як форми переміщення міжнародного капіталу, банківського кредитування експорту та імпорту, а також суб’єктів та інструментів міжнародного кредитного ринку. Також аналізуємо причини, види, масштаби та наслідки міжнародної трудової міграції, методи і рівні регулювання міграції трудових ресурсів, суть та види валютних курсів, валютний ринок та валютні операції, а також еволюцію світової валютної системи, міжнародні розрахунки та їх основні форми, платіжний баланс, його структура, стан і регулювання. Наприкінці курсу вивчаємо проблеми міжнародної економічної інтеграції, міжнародні стратегії економічного розвитку та цивілізаційні виміри світових економічних стратегій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій міжнародної економіки;
  • розуміти механізм функціонування міжнародної економіки;
  • знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні і мікроекономічні показники розвитку світового господарства;
  • розуміти і пояснювати впливи заходів зовнішньоекономічної політики на розвиток національної і світової економіки.

Рекомендована література

mizhnarodna-ekonomika_2015